Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας

Από τον Δήμο Ικαρίας και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μετά από προγραμματική σύμβαση που υπογράφθηκε ανάμεσα στους δυο φορείς λόγω αδυναμίας του δήμου να αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια), υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνοδα έργα. Το έργο κατασκευής της ΧΥΤΑ/ ΧΥΤΥ Ικαρίας είναι ώριμο καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί και οι Περιβαλλοντικοί Όροι. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί η υλοποίηση δεκατριών (13) υποέργων που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.
2.Κατασκευή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :
- Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων
- Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης
- Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
- Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.
- Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.
- Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής
- Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
-Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.
- Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.
-Αποστράγγιση των ομβρίων  που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.
-Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.
-Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
-Εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.
3. Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.
4 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ
5 Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ
6.Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
7. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των  υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.
8. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.
9. Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.
10. Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.
11. Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.
12. Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.
13. Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Η υλοποίηση των εν λόγω έργων, καθώς και η λειτουργία τους, είναι εντελώς απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ικαρία.

Η πρόταση χρηματοδότησης ανέρχεται στα 13.239.650,40  ευρώ

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που έφεραν σε πέρας αυτή την περίπλοκη διαδικασία,  είναι άξιες συγχαρητηρίων.

Αναμένοντας την αξιολόγηση της πρότασης από την Διαχειριστική Αρχή του επιχειρησιακού  προγράμματος οι υπηρεσίες μας προετοιμάζονται για την υποβολή προτάσεων στο  επιχειρησιακό  πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές ύδρευσης και διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariastore banner