Ο δήμο Ικαρίας για το ΣΧΟΟΑΠ και τα χωροταξικά προβλήματα της Ικαρίας

ΠΡΟΣ:
1) Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος &  Ενέργειας (Γραφείο  Υπουργού κ. Π. Λαφαζάνη)
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ( στον Ασκούντα  καθήκοντα  Γ. Γ)
3) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Γενική Διεύθυνση ΧΩ. ΠΕ. ΠΟ)
4) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Γραφείο  Περιφερειάρχη κ. Χ. Καλογηρου )
5) Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Βορείου Αιγαίου                                                                                                       
ΚΟΙΝ:
1) Βουλευτή Σάμου κ. Δ. Σεβαστάκη
2) Κοινοβουλευτικές Ομάδες
3) ΜΜΕ                 

Ακολουθεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την παράταση έναρξης ισχύος του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας (διαβάστε την εδώ), καθώς και η πρώτη παρέμβαση του δήμαρχου στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕ και στις συναρμόδιες υπηρεσίες, στην κατεύθυνση υλοποίησης όσων αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.

Έκκληση συνδρομής για τα Χωροταξικά προβλήματα  που αφορούν την Ικαρία

Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι
Σκοπός της παρούσας επιστολής είναι να σας γνωστοποιήσουμε τα προβλήματα χωροταξικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, που αντιμετωπίζουμε στην Ικαρία , και να ζητήσουμε την συνδρομή σας στην αντιμετώπιση τους.

Αυτή την στιγμή στην Ικαρία αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα, εν όψη της επικείμενης εφαρμογής ισχύος του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας, ενδεικτικό της καταστάσεως είναι  το αίτημα των Πολιτικών μηχανικών και πολιτών της Ικαρίας για παράταση των παρεκκλίσεων των παρ.Ζ.21 και Ζ.22 των Γενικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας  (Επισυνάπτεται).  Οι παραπάνω αναφερόμενες παράγραφοι αναφέρονται στις εκτός σχεδίου περιοχές και στους ορεινούς οικισμούς του νησιού, στις περιοχές αυτές δίδεται περίοδος δύο (2) ετών για την εφαρμογή του ΣΧΟΟΑΠ και πιο συγκεκριμένα

α) για τα εκτός σχεδίου γήπεδα ισχύουν οι προ ΣΧΟΟΑΠ αρτιότητες εφόσον οι προτεινόμενες είναι μεγαλύτερες.
β) για τους ορεινούς οικισμούς οι περιοχές που βρίσκονται εκτός του προτεινόμενου ορίου του κάθε οικισμού και εντός της ζώνης των 800 μ από το κέντρο του . Οι χρήσεις και των δύο είναι οι προτεινόμενες από το ΣΧΟΟΑΠ.

Η συζήτηση του ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας ξεκίνησε το έτος 2004, έγιναν συγκεντρώσεις για ενημέρωση των κατοίκων   και στις δύο φάσεις της μελέτης  και εκφράστηκαν οι σκέψεις και οι ανησυχίες και των τριών δήμων και δεν προχώρησαν σε ψήφιση του, με σκοπό την άσκηση πίεσης για διορθώσεις που θα μπορούσαν να το βελτιώσουν.  Βέβαια το ΣΧΟΟΑΠ στηρίχθηκε στο νόμο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α΄ 128/3−7−08) και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία δίνουν  πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις με βάση τις επιλογές και τις διαχρονικές κατευθύνσεις των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  παρά την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριμένη μελέτη να μην ανταποκρίνεται ούτε στην αρχική επιδίωξη των δήμων, ούτε στις σύγχρονες ανάγκες της πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπ όψιν , καθώς και το δεδομένο της νομικής ισχύος του εν λόγω χωροταξικού σχεδιασμού, ο Δήμος Ικαρίας με πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (81/2015),   κατευθύνεται το αμέσως επόμενο διάστημα στο να εκκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας σε όσο το δυνατόν θετικότερη κατεύθυνση,  με βάση το άρθρο 7 του ΣΧΟΟΑΠ και θα προχωρήσει στην συγκρότηση του φορέα υλοποίησης.

Σε αυτή την κατεύθυνση και αποδεχόμενο το Δημοτικό Συμβούλιο το σχετικό αίτημα των δημοτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών,  εισηγείται σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους στην έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας.

Παράλληλα ο Δήμος Ικαρίας απευθύνει έκκληση βοήθειας στην πολιτική ηγεσίας του ΥΠΑΠΕ, πιστεύοντας ότι μόνο μέσα από αυτή την οδό θα οδηγηθούμε σε μερική έστω λύση των σημαντικών ζητημάτων χωροταξικής φύσεως που αφορούν την Ικαρία, και στην απεμπλοκή των δυο σημαντικότερων προβλημάτων  του νησιού:

• Στο ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας, ώστε να υπάρξει Νομοθετική Ρύθμιση που θα λαμβάνει υπ’ όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό μοντέλο της Ικαρίας, όσο και στη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων γι' αυτό.

• Στο θέμα της εκπόνησης Δασολογίου στην Ικαρία, για το οποίο επιβάλλεται να αποτυπωθούν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν την πραγματική  κατάσταση.

Εν συνεχεία ζητάμε την συμβολή του ΥΠΑΠΕ, έτσι ώστε να  αντιμετωπιστούν τα πολεοδομικά προβλήματα  των οικισμών  στο νησί:

• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του Αγίου Κηρύκου απαιτείται η ολοκλήρωση του (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90) παράλληλα βέβαια χρειάζεται η επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων, δεδομένου ότι από τη χρονολογία της αρχικής αποτύπωσης μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει ριζικά τα οικιστικά δεδομένα στην περιοχή.

• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισμού του Φάρου (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90) πιστεύουμε  ότι απαιτείται η  επανεξέταση ορισμένων ζητημάτων πριν την τελική έγκριση γιατί και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει τα οικιστικά δεδομένα του οικισμού.

• Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισμού των Θερμών (εκκρεμεί από την δεκαετία του 90) εκτιμούμε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του που αφορούν στην επέκταση των ορίων του οικισμού.

Κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κύριοι
Πιστεύοντας ότι κατανοείτε την σοβαρότητα της κατάστασης και τους λόγους της ανησυχίας μας, αναμένουμε τις άμεσες ενέργειες σας ως προς την παράταση τουλάχιστον ενός έτους στην έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας.

Επίσης για την πληρέστερη  ενημέρωσή σας, εκτιμούμε ότι είναι αναγκαία μια συνάντηση μαζί σας η άλλο αρμόδιο πρόσωπο από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου σας ώστε να δρομολογηθούν ενέργειες  που  θα προσδιορίζουν τον προσφορότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης αυτών των σοβαρών προβλημάτων.

Μετά τιμής   
Ο  Δήμαρχος  Ικαρίας
Στέλιος  Σταμούλος

ikariastore banner