Υποβολή αιτήσεων στήριξης για βιολογική γεωργία & βιολογική κτηνοτροφία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου, ενημερώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους της Σάμου Ικαρίας και Φούρνων ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την συμμετοχή τους στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, είναι μέχρι 22-2-2017.

Οι Προκηρυσσόμενες Δράσεις είναι:

δύο για τη βιολογική γεωργία
• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη    γεωργία
• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

και δύο για την βιολογική κτηνοτροφία
• Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
• Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 
Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους ενίσχυσης για τις δράσεις 11.2.1 & 11.2.2  είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από σχετική πρόσκληση.

Για τους δικαιούχους ενίσχυσης για τις δράσεις 11.1.1 & 11.1.2 οι δεσμεύσεις είναι τριετούς διάρκειας.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος  καλλιέργειας - εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφ’ όσον το επιθυμούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις αντίστοιχες δράσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές.

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015).

Τα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Ενιαία  Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου για το έτος 2016 και να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση (επικυρωμένη από ΔΟΥ) με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας εκτός εάν  ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) κατά το διάστημα από 24-01-2017 έως  22-02-2017.

Ολόκληρη η πρόσκληση έχει αναρτηθεί  στις ιστοσελίδες www.minagric.gr/ του ΥΠ.Α.Α.Τ και www.agrotikianaptixi.gr Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκυρησσόμενες δράσεις του Μέτρου 11της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο  και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο . Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης  υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον ως άνω ιστότοπο.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Σάμου.

ikariastore banner