«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάμου καλεί τους υποψήφιους - ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας παρατείνεται έως 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης – φακέλους υποψηφιότητας οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ  δηλαδή έως και τις 9-1-2017 να υποβάλουν εγγράφως και εις διπλούν ( πρωτότυπο και αντίγραφο ) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Σάμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Καρλοβάσου, στο τηλ. 22730-30491. Υπεύθυνος Γεωπόνος Ζαφείρης Καραδημητρίου.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ
 

ikariastore banner