Παρέμβαση του Δήμου Ικαρίας για τη συνέχιση της λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ Ικαρίας

Στις 29/2/2016 έχει προγραμματιστεί ο τερματισμός της λειτουργίας των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Άξονα Προτεραιότητας 7 & 8, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ικαρίας, έργο που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013, και για το οποίο έχει ήδη προγραμματιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Εν όψει αυτής της εξέλιξης, σας κοινοποιούμε επιστολή του Δήμαρχου Ικαρίας προς τον Υπ.Παιδείας. (ή κατεβάστε την πατώντας εδώ).

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι
1) H πρόσβαση σε τυπικές και μη τυπικές δομές διά βίου μάθησης συνιστά δικαίωμα στο Δημόσιο αγαθό της Παιδείας.
2) Oι δημότες Ικαρίας έχουν ίσο δικαίωμα πρόσβασης με τους πολίτες όλης της χώρας σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία, σε αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
3) Oι δημότες του Δήμου Ικαρίας δεν έχουν άλλες ευκαιρίες πρόσβασης σε δημόσιες και δωρεάν δομές δια βίου μάθησης, εκτός από την πρόσβαση που τους παρέχει το Δημοτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Ικαρίας,
4) Mε βάση τους στρατηγικούς στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα [βλ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας & Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (2014) Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” Σύνοψη Πολιτών, Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (2013) Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (2013-2015). Στρατηγικό Πλαίσιο, (2010) Κείμενο Πολιτικών Κατευθύνσεων, και Ν.3879/2010], αναγνωρίζεται ως κοινωνικά και πολιτικά αναγκαία η λειτουργία δομών διά βίου μάθησης σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε δομές τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, κάτι που ισχύει για την περιοχή της Ικαρίας, εξαιτίας του νησιωτικού χαρακτήρα και της περιφερειακής θέσης του Δήμου Ικαρίας.
5) το Ελληνικό Δημόσιο, διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (του σημερινού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), ο Δήμος Ικαρίας, και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), δεσμεύονται από κοινού με την από 17 Οκτωβρίου 2012 Προγραμματική Σύμβαση για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης, μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης του Δήμου, και σύμβαση αυτή λήγει την 31η Μαΐου 2016 (υπ.αρ.111321/10-07-2015 έγγραφο από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με θέμα: “Λήξη προγραμματικών συμβάσεων Δήμων για τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης-Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8).

Με την επιστολή μας αυτή αιτούμαστε την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ικαρίας, τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Γ.Γ.Δ.Β.Μ, και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, και την απρόσκοπτη συνέχιση του Έργου και των Προγραμμάτων της Διά Βίου Μάθησης.

Η λήξη των συμβάσεων των περιφερειακών στελεχών που παρέχει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις 29/2/2016 ή ο οποιοσδήποτε ανασχεδιασμός της νέας φάσης του Έργου, δεν μπορεί και δεν πρέπει να σημάνει ούτε τον τερματισμό του Έργου ούτε τον τερματισμό της λειτουργίας των δημοτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης, όταν μάλιστα η υπάρχουσα δομή της διά βίου μάθησης στον Δήμο Ικαρίας, κατά τα δυο έτη λειτουργίας της (εκπαιδευτικό έτος 2013-2014 & 2014-2015) έχει συμβάλει θετικά στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από δομές διά βίου μάθησης στο νησιωτικό Δήμο μας, και δύναται να διαδραματίσει ακόμα πιο ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, και στην εκπαίδευση δημοτών σε αντικείμενα με παραγωγικό προσανατολισμό.

Για τους παραπάνω λόγους, και παρά τα προβλήματα στην έναρξη του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους (2015-2016), στηρίζουμε το έργο του Κ.Δ.Β.Μ, και ζητούμε την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του, με τη χρονική παράταση του έργου και των συμβάσεων των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ., που υποστήριξαν τον θεσμό αυτό έως σήμερα. Θεωρώντας ότι μια διακοπή στην παρούσα φάση του Έργου υπονομεύει συνολικά τον θεσμό της Διά Βίου Μάθησης στη χώρας μας.

Με Εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Ικαρίας
Στέλιος Σταμούλος

Κ.Δ.Β.Μ Ικαρίας

ikariastore banner