Η εισήγηση του δήμου & το έγγραφο των ορκωτών λογιστών για την αναπτυξιακή δημ.επιχείρηση Αγ.Κηρύκου

Το έγγραφο των ορκωτών λογιστών, εδώ.

Ρεπορτάζ από το 8 δημοτικό συμβούλιο Ικαρίας, εδώ.

Η αμιγής αναπτυξιακή δημοτική επιχείρηση Δήμου Αγίου Κηρύκου (ΑΔΕΑΚ) είχε συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 410/1995 και είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β 804/14.6.2005. Η συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση, κατόπιν απόφασης της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν μετατράπηκε μέχρι τις 31.12.2010 σε ανώνυμη δημοτική εταιρία ή σε ανώνυμη εταιρία Ο.Τ.Α, όπως όριζε το άρθρο 269 του Ν. 3463/2006 και η παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α 234/28.12.2009). Έτσι με την 319/3.6.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διαπιστώθηκε η αυτοδίκαιη λύση της ανωτέρω δημοτικής επιχείρησης και ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισης. 

Αναφορικά με την διαδικασία της εκκαθάρισης της εταιρείας «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Αγίου Κηρύκου», γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Ικαρίας το έγγραφο του εκκαθαριστή της εταιρίας Ιωάννη Ζαβίτσα, ορκωτού λογιστή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13161) με το οποίο προέκυψαν τα κάτωθι :

«α) Δεν έχει διενεργηθεί ποτέ συμφωνία μεταξύ των λογιστικών βιβλίων και πραγματικών στοιχείων , συγκεκριμένα μας δηλώθηκε ότι υπάρχουν απαιτήσεις από τρίτους (βλέπε παρ αρ 6) οι οποίες δεν εμφανίζονται όπως θα έπρεπε στα βιβλία της επιχείρησης . Επίσης έγιναν το 2011 πληρωμές προς τρίτους οι οποίες δεν προκύπτουν από επίσημα παραστατικά και τέλος εισπράξεις που αφορούν προηγούμενες χρήσεις (από 2006-2010) οι οποίες δεν εμφανίζονταν ως απαιτήσεις στα βιβλία.  

β) Συνεπώς κατά την γνώμη μας πρέπει να ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς πλήρης λογιστικός και διαχειριστικός έλεγχος από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι την έναρξη της εκκαθάρισης , διότι προκύπτει διαφορά στα ταμιακά διαθέσιμα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 .»

Σύμφωνα με το άρθρο 261 του Ν. 3463/06 « 1. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος των επιχειρήσεων γίνεται από δύο ελεγκτές, που επιλέγονται και διορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή τους. Ως ελεγκτές ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία. Ο ορισμός ορκωτών ελεγκτών είναι υποχρεωτικός στον έλεγχο επιχείρησης που έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000 €) ευρώ.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου που ορίζονται από τον ίδιο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και το ύψος της αμοιβής τους, η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος μπορεί επίσης να διενεργείται από ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να διενεργείται έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος και από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.»

 

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της εκκαθάρισης και να διασαφηνιστούν οι λογιστικές αναντιστοιχίες πρέπει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας να γίνει δεκτή η εισήγηση του εκκαθαριστή και να ζητηθεί από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να διαταχθεί έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος της επιχείρησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία ή από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών διά του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Αθήνα, 13.5.2013

Ζαχαρίας Κεσσές

 

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner