Καθορισμός χώρων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας στην Ικαρία

Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας στις 20 Μαΐου 2016, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση και αποφάσισε:

Α. Εγκρίνει την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Β. Καθορίζει τους χώρους οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, ως εξής:
1) Παραλία Λιβάδι ΔΕ Ραχών:
α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας στο μέσον της παραλίας με την διαδικασία της δημοπρασίας.  Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
β) παραχώρηση χρήσης έκτασης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες, με την διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής έκτασης της παραλίας,  δηλαδή 9.713/3=3.237 m2
Το εμβαδόν που καταλαμβάνουν τα συνολικά τοποθετημένα «σετ» δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 50% της επιφάνειας  που έχει συνολικά παραχωρηθεί , ο δε ελάχιστος χώρος  που καταλαμβάνει το κάθε «σετ» ομπρέλα με δύο ξαπλώστρες συν ένα τραπεζάκι θεωρούνται τα 5 m2   (ΟΜΟΦΩΝΑ)

2) Παραλία Μεσαχτής  Δ.Ε. Ραχών:
α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης  τροχήλατης καντίνας στο δυτικό άκρο με την διαδικασία της δημοπρασίας, κατά τα προαναφερόμενα. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
β) παραχώρηση χρήσης έκτασης σε τρίτο ή τρίτους για την τοποθέτηση ομπρελών με ή χωρίς ξαπλώστρες και με την ίδια διαδικασία της δημοπρασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3  της συνολικής έκτασης της παραλίας δηλαδή  16.952/3 = 5.650 m2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προαναφερόμενα όπως για την παραλία Λιβάδι. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
Επίσης θα αντιμετωπιστεί θετικά κάθε τυχόν αίτημα για μίσθωση χώρου με δημοπρασία για θαλάσσια μέσα αναψυχής στην βάση όσων προβλέπονται στο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΟΜΟΦΩΝΑ)

3) Παραλία  Κάμπου  ΔΕ Ευδήλου:
α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας με την διαδικασία της δημοπρασίας(ΟΜΟΦΩΝΑ)
β) παραχώρηση χρήσης έκτασης 400  m2   για την  τοποθέτηση  40 «σετ», ομπρέλες- ξαπλώστρες , με την διαδικασία της δημοπρασίας (ΟΜΟΦΩΝΑ)

4) Παραλία  Κυπαρίσσι  ΔΕ  Ευδήλου:
α) παραχώρηση χρήσης μιας (1) θέσης τροχήλατης καντίνας με την διαδικασία της δημοπρασίας. (ΟΜΟΦΩΝΑ)
β) παραχώρηση χρήσης  έκτασης 200  m2   για την  τοποθέτηση  20 «σετ», ομπρέλες- ξαπλώστρες , με την διαδικασία της δημοπρασίας (ΟΜΟΦΩΝΑ)

5) Παραλία Μαγγανίτη ΔΕ Ευδήλου: παραχώρηση χρήσης έκτασης 5 m2, για τοποθέτηση περιπτέρου πώλησης  εισιτηρίων τουριστικού σκάφους (ΟΜΟΦΩΝΑ)

6) Για την παραλία  των Θέρμων της ΔΕ Αγίου Κηρύκου: Παραχώρηση χρήσης 100m2   για τοποθέτηση  10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ- Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ν. Καλαμπογιας, Ν. Καλαμαρας, Μ. Μπινικου, Κ. Σταμούλης και κ. Ηλ. Γαγλίας)

7) Για την παραλία Τσουκαλά της ΔΕ Αγίου Κηρύκου:  Παραχώρηση χρήσης 100m2   για τοποθέτηση  10 «σετ» ομπρέλες – ξαπλώστρες (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Για τους ανωτέρω χώρους συμπεριλαμβανόμενης και τις παραλίας του Φάρου, οι έχοντες το δικαίωμα της αίτησης παραχώρησης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι), προς τους οποίους θα γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος, μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο.

Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δυο νοητές γραμμές που εκκινούν από τα όρια του προσώπου της επιχείρησης και καταλήγουν κάθετα στην ακτή.

Οι  μισθωτές  μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου τους, μεριμνούν δε και για την ενημέρωση τόσο των λουομένων όσο και του Δήμου σε κάθε περίπτωση που τυχόν διαπιστώσουν καταπάτηση ή κατάληψη ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί των κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Όλες οι παραπάνω παραχωρήσεις γίνονται έναντι ανταλλάγματος (Στην Γενική Γραμματεία δημόσιας Περιουσίας) το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 30%  επί των ακαθάριστων εσόδων που πραγματοποιεί ο Δήμος. (Άρθρο 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

Τέλος το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία αντίγραφα που υπογράφονται  από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφάπαξ από τον μισθωτή το παραπάνω αναφερόμενο 30% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. (άρθρο 10  της ΚΥΑ) .

Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να εκμισθώνει περισσότερο από έναν από τους ανωτέρω κοινόχρηστους χώρους.

Διαβάστε το πλήρες σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση.                 

Για την υποβολή αίτησης σχετικά με την μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας στον Δήμο Ικαρίας .
Καλούνται όσοι είναι ιδιοκτήτες όμορων επιχειρήσεων, όπως αυτή νοείται στην ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586Β’ ΕΞ2015 και έχουν το δικαίωμα της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (αιγιαλός – παραλία) έμπροσθεν του καταστήματός τους, άνευ δημοπρασίας, να προσέλθουν και να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ταμειακή υπηρεσία για την μίσθωση του χώρου έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016.

Η διαχείριση αιγιαλού και παραλίας θα γίνει με τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 13 του Ν.2971/2001, της ΚΥΑ αριθ.ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015, της υπ. αριθ. ΔΔΠ0006398/691Β’ΕΞ2015 τροποποιητικής της, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Νόμου 4384/2016 που παρατείνει την εφαρμογή της ΚΥΑ μέχρι 30/4/2017. Υπενθυμίζουμε ότι η παραχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι, λειτουργία τροχήλατου − αυτοκινούμενου ή μη − αναψυκτηρίου).

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν κάθε αίτηση είναι τα εξής:
1. Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας του στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του τμήματος αιγιαλού που επιθυμεί να μισθώσει έμπροσθεν της επιχείρησης του. (Ως χώρος έμπροσθεν της επιχείρησης λογίζεται η νοητή γραμμή από τα όρια του καταστήματος προς την θάλασσα, και η κάλυψη
τοποθέτησης δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του παραχωρούμενου χώρου) .
2. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (και υπεύθυνη δήλωση τιμών δωματίων στην
περίπτωση ξενοδοχείων –ενοικιαζόμενων δωματίων) .
3. Βεβαίωση από την ταμιακή υπηρεσία του Δήμου, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι οφειλέτης του Δήμου (Δημοτική Ενημερότητα, άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.)
 

Συνοδευτικά Αρχεία:
ikariastore banner