Επιστροφή στα χωράφια: Μπόνους σε 28 γεωργικά επαγγέλματα

Μπόνους σε 28 γεωργικά επαγγέλματα. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ καλύπτει δαπάνες από 20.000 έως 200.000 ευρώ

Χρηματοδότηση 28 γεωργικών επαγγελμάτων μέσα από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ "Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα" θα χρηματοδοτήσει, σύμφωνα με το Έθνος, 28 γεωργικά επαγγέλματα, διευκολύνοντας έτσι τους αγρότες στην απόκτηση ή την ανανέωση του εξοπλισμού τους, την αγορά ή την αντικατάσταση των τεχνολογικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής αλλά και στην κατοχύρωση πατέντας.

Οι δαπάνες που μπορούν να ενισχυθούν είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ και τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 30% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Επίσης, το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει στην υψηλότερη κλίμακα μέσα από συνέργειες που μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα ependyseis.gr.

Τα 28 γεωργικά επαγγέλματα που επιδοτούνται:
Υπηρεσίες αγροτικών μηχανημάτων εποχικής χρήσης
Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων
Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών
Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά
Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων
Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών
Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων και άρδευσης
Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών
Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες σποράς - φύτευσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών
Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή που αφορούν τον καπνό
Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών
Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού
Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα
Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
* Να δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας και να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 αδιαλείπτως, έχοντας κλείσει τουλάχιστον μια δωδεκάμηνη χρήση
* Να είναι εταιρικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, δηλαδή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Σε 10 ημέρες μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να καταβάλει και τον φυσικό φάκελο με το επενδυτικό του σχέδιο αλλά και τα δικαιολογητικά. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι:
* Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και τη σφραγίδα αυτής
* Ισολογισμοί - αποτελέσματα χρήσης για όσα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013)
* Φορολογικές δηλώσεις και αναλυτικά στοιχεία φορολογία Ε3, Ε5 (ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης) για τα ημερολογιακά έτη 2010, 2011, 2012 (οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013)
* Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. Τέτοια είναι έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης σε αντίγραφα σφραγισμένα, αντίγραφο τελευταίου καταστατικού επιχείρησης με τις τροποποιήσεις του, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας, εργασιών και βεβαίωση εγγραφής σε αρμόδιο επιμελητήριο κ.λπ.
* Θεωρημένες καταστάσεις από την Επιθεώρηση Εργασίας για το προσωπικό που αναφέρεται στα έντυπα Ε7
* Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ ή νόμιμη απαλλαγή εξ αυτής
* Στοιχεία των εταίρων - μετόχων του φορέα της επένδυσης
* Προσφορές, προτιμολόγια, κόστος συμμετοχής σε εκθέσεις κ.λπ. για όλες τις δαπάνες με αναλυτική περιγραφή δαπανών ανά είδος και αναγωγή κόστους ανά μονάδα επένδυσης
* Δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό De Minimis και ειδικό έντυπο δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως μικρή ή πολύ μικρή
* Τεκμηρίωση επιχειρηματικού σχεδίου
* Υποχρεωτική υποβολή σύντομου και περιεκτικού εντύπου στρατηγικού σχεδιασμού
* Για την περίπτωση των συνεργασιών θα πρέπει για κάθε εταίρο να υποβάλλουν τα παραπάνω και αναλυτικό σύμφωνο συνεργασίας στο οποίο θα κάνουν μνεία και αναφορά και θα υποβάλλουν όλοι οι εταίροι
* Στις περιπτώσεις συνεργαζομένων επιχειρήσεων θα προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία (Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία με την εταιρική - μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που υπέβαλε το επιχειρηματικό σχέδιο για χρηματοδότηση,

news247.gr

ikariastore banner