Πρόγραμμα Εξωστρέφεια: 50% επιδότηση σε όσους θέλουν να εξάγουν

Του Λουκά Λουκά Γεωπόνου-Μελετητή

Ενισχύσεις 50% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν προϊόντα σε ξένες αγορές φέρνει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ». Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, άμεσα αναμένεται να προχωρήσει στη σχετική δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές, ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη πολλαπλασιαστικών οφελών και οικονομιών κλίμακας.

Δικαιούχοι είναι:
- Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
- Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
- Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται είναι:
Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών. Το εύρος των σχεδίων κυμαίνεται από 35.000 – 100.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% για ολόκληρη την Επικράτεια

Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία. Το εύρος των σχεδίων είναι 50.000 - 650.000 ευρώ με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis.

Οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι:
Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.)
Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές Ενέργειες.

ikariastore banner