Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας για τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριε Δήμαρχε / Κυρία πρόεδρος         
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ


Η ανάγκη για την τροποποίηση των υπαρχόντων ή σύνταξη νέων κανονισμών λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, προέκυψε από την τελευταία τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που πραγματοποιήθηκε με το Ν3852/2010, "Πρόγραμμα Καλλικράτης".

Οι νέοι κανονισμοί λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, είναι η εφαρμογή του "Καλλικράτη", που σε ότι μας αφορά τον έχουμε καταψηφίσει στο σύνολό του. Συντάσσονται δηλαδή με τους περιοριστικούς και αντιδραστικούς όρους των διατάξεων του Ν 3852/2010 και υπηρετούν το στόχο μιας τοπικής διοίκησης, που συμβάλλει  στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής, ως τμήμα του αστικού κράτους. Αποτελεί βασικό εργαλείο της πολιτικής που ενισχύει την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την ανταποδοτικότητα σε βάρος των εργαζομένων. Έτσι, ο πρότυπος κανονισμός, του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναπαράγει στις διατάξεις του, πλήρως, τη λογική και το περιεχόμενο του αντιδραστικού "Καλλικράτη". Περιλαμβάνει ζητήματα αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν3852/2010 και απλά αναπαράγονται στον κανονισμό.

Η λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων έχει δυο αφετηρίες: Πρώτο, το πολιτικό πλαίσιο που διέπεται από τη νομοθεσία για την τοπική διοίκηση, δηλαδή την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της αστικής τάξης που είναι στην εξουσία, και δεύτερο τον τρόπο εκλογής των οργάνων της, δηλαδή αν υπάρχει αντιστοίχηση ψήφων και εδρών. Η λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, «υποβαθμίζεται» επίσης και από τις υπερεξουσίες του δημάρχου έναντι αυτού (με βάση το Δημαρχοκεντρικό σύστημα που λειτουργεί η Τ.Δ).

Ο ταξικός, και αντιλαϊκός χαρακτήρας της τοπικής διοίκησης, συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο, την κατεύθυνση και τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων. Δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης (όλων των συνδυασμών),αντίθετα τα συρρικνώνει ακόμα περισσότερο.   

Το τι θα συζητηθεί, καθορίζεται με απόφαση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου και του Δημάρχου, ενώ για το αν θα συζητηθεί κάποιο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ή κάποιο ψήφισμα, θα πρέπει να το δεχτεί η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να αλλάζει η συνολική αρνητική μας θέση, θέτουμε  ορισμένα βασικά θέματα:

1. Προτείνουμε το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου , να είναι  συλλογικό όργανο, διαπαραταξιακό με βάση τα αποτελέσματα του α΄γύρου των εκλογών, έτσι ώστε η ημερήσια διάταξη να καταρτίζεται  συλλογικά.
2. Προτείνουμε η ώρα "για συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης" να είναι δικαίωμα και των παρατάξεων της μειοψηφίας, αφού η πλειοψηφία μπορεί να θέτει τα δικά της θέματα στην ημερήσια διάταξη.
3. Να έχουν δικαίωμα κοινωνικοί φορείς
(συνδικάτα, σύλλογοι, κλπ) με αίτημά τους να θέτουν στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση θέματα που τους αφορούν και είναι γενικού ενδιαφέροντος.

Επίσης ορισμένες επιμέρους παρατηρήσεις που μπορούν να βελτιώσουν τα προτεινόμενα του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρονται στον πρότυπο κανονισμό, όπως σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, χρόνος ομιλιών κ.ά:

Άρθρο 3: "Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου". Αναφέρεται η αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου για σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου και κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης. Για να συγκληθεί το δημοτικό συμβούλιο απαιτείται αίτηση του 1/3 των μελών του ή του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας. Πρόκειται για απαράδεκτη διάταξη που περιορίζει δραστικά τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Θα αρκούσε το 1/5 (20%) των μελών του δημοτικού συμβουλίου για να ζητήσει τη σύγκλισή του.

Επίσης όταν πρόκειται για συζήτηση σοβαρών θεμάτων όπως: (προϋπολογισμός, επιχειρησιακό πρόγραμμα, τεχνικό πρόγραμμα, απολογισμός ή αλλά ειδικά θέματα με ευρύτερη σημασία για το δήμο) δεν είναι αρκετή η γνωστοποίηση τους μόλις τρεις (3) ημέρες πριν τη συζήτησή τους, αλλά απαιτείται  η γνωστοποίηση να γίνεται τουλάχιστον πριν 5 πλήρεις ημέρες. Ακόμα θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς η έγκαιρη παράδοση γραπτών  εισηγήσεις όλων των θεμάτων μαζί με την πρόσκληση.

Άρθρο 4: "Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου". Περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, ο χρόνος ομιλιών στο δημοτικό συμβούλιο αφού η πρωτομιλία δεν ξεπερνά τα πέντε (5) λεπτά της ώρας και η δευτερολογία τα τρία (3)! Προτείνουμε, ο χρόνος ομιλίας του δημάρχου-αντιδημάρχων, των επικεφαλής των συνδυασμών και των ειδικών αγορητών, να είναι δέκα (10) λεπτά και των δημοτικών συμβούλων πέντε (5) λεπτά. Να μπορεί κατά περίπτωση όταν συζητούνται σοβαρά θέματα να αυξάνεται ο χρόνος μέχρι το διπλάσιο. Η δευτερολογία να είναι 5 λεπτά για τους επικεφαλής και 3 λεπτά για τους δημοτικούς συμβούλους. Επίσης ο λόγος να δίνεται σε εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, σωματείων και άλλων μαζικών φορέων.

Ακόμη να μπορούν να τεθούν προς συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης θέματα που κρίνονται κατεπείγοντα λόγω επικαιρότητας και γενικού ενδιαφέροντος, αν το ζητήσει το 1/5 των μελών του δημοτικού συμβουλίου.    

Να γίνονται προτάσεις ψηφισμάτων για σοβαρά θέματα στο προεδρείο, και να συζητούνται αν ζητηθεί έστω και από μια παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρθρο 11: "Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου". Κατ’ αρχήν είμαστε αντίθετοι στη σύσταση διαφόρων επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου. Μπορούμε μόνο κατά περίπτωση να εγκρίνουμε   τη συγκρότηση κάποιας.

Οι   Δημοτικοί Σύμβουλοι της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ikariastore banner