Είσαι αγρότης; Μάθε για το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Μ.Α.Α.Ε. ΣΕ 16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Του Λουκά Λουκά, Γεωπόνου Μελετητή

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑ

ΠΗΓΕΣ : ΦΕΚ151/Α/06-09-2010 Ν.3874/2010 , FEK 1582/B/26/11/2010 & 273/Β/21-02-2011 Υ.Α. 134416

1. Τι είναι το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ;
1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση.
2. Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.

2. Ποιος θεωρείται κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε. είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι:
α) Κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή
γ) Μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.

3.Τι θεωρείται ως αγροτική δραστηριότητα για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον από τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, δηλαδή της φυτικής, της ζωικής ή της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων και της υδατοκαλλιέργειας, που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή.

4. Ποιος θεωρείται ότι ασκεί αγροτική δραστηριότητα για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
α. Επαγγελματίας Αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο , εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 35% (ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 Κατοίκους) τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος στον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης (Ο.Γ.Α.) εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις από την ασφάλιση στον Ο.Γ.Α., της ερώτησης 8 περίπτωση γ.

β) Επαγγελματίας αγρότης θεωρείται και το απασχολούμενο στην αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων, σπογγαλιεία, οστρακαλιεία, υδατοκαλλιέργεια) ενήλικο φυσικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά:
βα) Είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας ή απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του και λαμβάνει από την απασχόλησή του αυτή το 35% (ορίζεται σε 25% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος για τους ασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 Κατοίκους) τουλάχιστον του ετήσιου εισοδήματος και είναι κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.
ββ) Προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη και
βγ) Είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α., είτε στο Ν.Α.Τ., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον επί μία πενταετία, είτε στο Ι.Κ.Α., υπό την προϋπόθεση της απασχόλησής του σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.
Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης δεν απαιτείται να συντρέχουν για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων.

5. Τι θεωρούνται ως αγροτικά προιόντα για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
Αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών και τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

6. Τι θεωρείται ως αγροτική εκμετάλλευση την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην ερώτηση 5. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης αποκλειστικά των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση, καθώς και η πρώτη χωρική ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.

7.  Ποιες θεωρούνται ως μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις για την εφαρμογή του Μ.Α.Α.Ε.;
Μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, εκτός από τον κλάδο της αγροτικής οικονομίας, δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

8. Ποιος εγγράφεται στο Μ.Α.Α.Ε. ;
Στο Μητρώο εγγράφονται οι :
α) επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια.
β) Αν η αγροτική εκμετάλλευση ανήκει λόγω συγκυριότητας ή συνεκμετάλλευσης σε περισσότερα πρόσωπα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο όλοι οι συγκύριοι ή συμμετέχοντες στην εκμετάλλευση, εφόσον είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ερώτηση 4 στις περιπτώσεις α΄ και β΄. Αν δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές ή αν είναι νομικά πρόσωπα, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.
γ) Φυσικά πρόσωπα απασχολούμενα στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW ή στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων που δεν είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α., έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο, ως επαγγελματίες αγρότες, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της ερώτησης 4 περίπτωση α΄. Αν ο επαγγελματίας αγρότης που είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. αλλάξει κύριο κλάδο κύριας ασφάλισης, λόγω λειτουργίας αγροτουριστικών μονάδων ή μονάδων διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διατηρεί την εγγραφή του στο Μητρώο.

9.Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε.;
1.Για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, οι επαγγελματίες αγρότες και οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, είτε είναι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης είτε όχι, συμπληρώνουν και υποβάλλουν  μηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα με την αίτηση που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και επισύρει τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσής του. Για την εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση με τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούμενες εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις.

2.Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπονται από το άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997 και την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3220/2004.

3.Η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο αίρει τις συνέπειες της παραγράφου 2 από την ημερομηνία υποβολής της, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών αναδρομικά από το χρόνο επέλευσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

4.Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελματίας αγρότης έχει την αγροτική του εκμετάλλευση. Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νομικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους.

10. Πως μπορεί να γίνεται η ενημέρωση του Μ.Α.Α.Ε.;
1.Όλα τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθοριστεί άλλος φορέας ή άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου. Ο αρμόδιος φορέας ή η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης.

2. Η ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ανατίθεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ενημέρωση του Μητρώου μπορεί να ανατεθεί σε άλλο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου.

3.Πηγές για την ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι, εκτός από τα στοιχεία που τηρούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και οι παρακάτω:
α) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.),
β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση,
γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρεί και ενημερώνει μητρώα, όπως είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου,
δ) άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.).

11.Ποια θα είναι η επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων − επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο;
1. Για τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες αγρότες, τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την αγροτική δραστηριότητά τους μετά την δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης (21-2-2011) και εφόσον είναι κάτω από 55 χρονών, προγραμματίζεται από τον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής αγροτικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.

2.Οι κατέχοντες: (α) τυπική επαγγελματική εκπαίδευση (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων –ΤΕΕ– Α΄ και Β΄ κύκλου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,) και (β) τυπική επαγγελματική κατάρτιση (Απόφοιτοι ΙΕΚ μεταγυμνασιακού ή μεταλυκειακού επιπέδου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος) καθώς και οι έχοντες λάβει άτυπη επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και από πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση.

12.Ποιά η αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ ;
Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

13.Πότε υποβάλλω αίτηση για το ΜΑΑΕ;
1.Συμπληρώνω και υποβάλλω  μηχανογραφικό έντυπο αίτησης που απευθύνεται στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ταυτόχρονα με την αίτηση που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, για ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης. Το έντυπο αυτό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) και επισύρει τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς συμπλήρωσής του. Για την εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται διασταύρωση με τα στοιχεία του ψηφιακού υποβάθρου που τηρείται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όσον αφορά στις δηλούμενες εκτάσεις και εκμεταλλεύσεις.

2.Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης κατά την έννοια του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της ανωτέρω αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.), χωρίς την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3874/2010.

14.Εάν δεν υποβάλλω αίτηση στο ΜΑΑΕ τι συνέπειες θα έχω;
1.Η παράλειψη υποβολής ή η ανακριβής συμπλήρωση της αίτησης από τους υπόχρεους επιφέρει έκπτωση από τα ευεργετήματα που παρέχονται στους αγρότες ή τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπονται από το άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή
 τους με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2520/1997 και την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3220/2004.

2.Η εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο αίρει τις συνέπειες της παραγράφου 1 από την ημερομηνία υποβολής της, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, οπότε επιτρέπεται η άρση των συνεπειών αυτών αναδρομικά από το χρόνο επέλευσής τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

15.Εάν δεν ενημερώσω το ΜΑΑΕ  με τυχόν μεταβολές τι συνέπειες θα έχω;
Η παράλειψη ενημέρωσης του Μητρώου με τυχόν μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή ενώ η παράλειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, αποστέλλει καταστάσεις των προς προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της σχετικής απόφασης εντός ενός (1) μήνα από την επίσημη παραλαβή της (με απόδειξη). Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων.

16. Τι πληροφορίες περιέχει το ΜΑΑΕ;
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχει το ΜΑΑΕ ομαδοποιούνται στις εξής ενότητες:
1. Ενότητα Α – Γενικά Στοιχεία Αγρότη/Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει:
Υποενότητα Α1. Προσωπικά Στοιχεία του Αγρότη/Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης/ Νόμιμου Εκπρόσωπου
Υποενότητα Α2. Τραπεζικά Στοιχεία Αγρότη/Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης
Υποενότητα Α3. Τρόπος Καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς
Υποενότητα Α4. Εκπαίδευση − Κατάρτιση
2. Ενότητα Β – Οικονομικά στοιχεία και Στοιχεία Δραστηριότητας Αγρότη/ Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει:
Υποενότητα Β1. Εισόδημα
Υποενότητα Β2. Δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης
Υποενότητα Β3. Συμμετοχή σε Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης/Λοιπά Προγράμματα
Υποενότητα Β4. Στοιχεία Αλιευτικής Δραστηριότητας
3. Ενότητα Γ – Στοιχεία εκμετάλλευσης, η οποία περιλαμβάνει:
Υποενότητα Γ1. Βασικά στοιχεία εκμετάλλευσης
Υποενότητα Γ2. Δραστηριότητες Εκμετάλλευσης
Υποενότητα Γ3. Εργατικό Δυναμικό
Υποενότητα Γ4. Αγροτικά Προϊόντα
Υποενότητα Γ5. Ομάδες Παραγωγών
Υποενότητα Γ6. Φυτικό Κεφάλαιο
Υποενότητα Γ7. Ζωικό Κεφάλαιο
Υποενότητα Γ8. Εγκαταστάσεις
Υποενότητα Γ9. Γεωργικά Μηχανήματα
Υποενότητα Γ10. Επαγγελματικά Αλιευτικά Σκάφη
Υποενότητα Γ11. Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας
4. Ενότητα Δ – Συγκεντρωτικά Στοιχεία, η οποία περιλαμβάνει:
Υποενότητα Δ1. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Φυτικού Κεφαλαίου
Υποενότητα Δ2. Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ζωικού


 

ikariastore banner