Τα νέα της Ικαρίας με μια ματιά [14/01/18]

- Ο Έπαρχος Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Παναγιώτης Γενούζος, λόγω απουσίας ιδίων μέσων, καλεί τους κατόχους μηχανημάτων έργων  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ανάληψης εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων στη νήσο Ικαρία. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου  2018, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα αναγράφονται με σειρά προτεραιότητας οι επιθυμητές περιοχές επέμβασης (νήσου Ικαρίας) καθώς και οι τύποι των διατιθέμενων μηχανημάτων με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά ανά ώρα λειτουργίας. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την πλήρη λειτουργία του μηχανήματος επί τόπου των εργασιών και ανά ώρα, ήτοι μίσθωμα μηχανήματος, αμοιβή χειριστή μετά των απαραίτητων ασφαλιστικών εισφορών , καύσιμα, μεταφορά επί τόπου και λοιπές μη ρητά αναφερόμενες δαπάνες που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του μηχανήματος. Η δήλωση θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας (μηχανήματος ή φορτηγού αυτοκινήτου) και διπλώματος χειριστή ή οδηγού. Στο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμφανίζονται οι τύποι των μηχανημάτων που συνήθως απαιτούνται σε παρόμοιας φύσης εργασίες και ο ενδιαφερόμενος στις αντίστοιχες στήλες συμπληρώνει τα ζητούμενα στοιχεία του διατιθέμενου μηχανήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Τεχν. Έργων Π.Ε. Ικαρίας, και την καταθέτουν συμπληρωμένη μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας , το αργότερο μέχρι και την 24/01/ 2018.  Επισημαίνεται ότι αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την 24/01/2018 δεν θα γίνουν δεκτές. Εφ όσον προκύψει θέμα παρέμβασης για αποκατάσταση ζημιών, το Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας θα επιλέγει μηχάνημα από τον κατάλογο που θα δημιουργηθεί με βάση τις αιτήσεις ενδιαφέροντος. Η επιλογή των μηχανημάτων ή των μηχανημάτων έργων που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη εργασία, θα γίνεται με βάση την οικονομικότερη προσφορά ανά περιοχή εργασίας , η οποία πάντως δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή μισθώματος μηχανημάτων που προσδιορίζει το αρμόδιο Υπουργείο και στη συνέχεια θα ενημερώνεται ο κάτοχος του μηχανήματος/των για την εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου μηχ/των να εκτελέσει τις δοθείσες από την υπηρεσία εντολές θα διαγράφεται από την κατάσταση των εκδηλωσάντων ενδιαφέρον. Αρμόδια Υπηρεσία για την παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών είναι το Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών θα διενεργείται από 3μελείς επιτροπές που έχουν οριστεί στη ΔΤΕ ΠΕ Σάμου. Ο ανάδοχος το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από το συμβάν υποχρεούται να καταθέσει στην ΔΤΕ ΠΕ Σάμου (ή στο Γραφείο Τεχνικών Έργων ΠΕ Ικαρίας) αναλυτική κατάσταση εργασιών και δαπανών σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά προκειμένου να πιστοποιηθούν οι εκτελεσθείσες εργασίες. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των εκ του νόμου προβλεπομένων δικαιολογητικών περιλαμβανομένης και της σχετικής πιστοποίησης της εκτέλεσης των εργασιών από την ΔΤΕ ΠΕ Σάμου. Η δαπάνη θα βαρύνει πιστώσεις της Πολιτικής Προστασίας. Η προσφορά που θα κατατεθεί ισχύει μέχρι  31/12/2018. Η τελική κατάσταση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.Η αίτηση-πρόσκληση  χορηγείται από το Γραφείο Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας. Τηλ.:2275351317 , 2275351319 , fax : 2275351330

- Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής  Υγείας Π.Ε. Σάμου (Παράρτημα Ικαρίας-Φούρνων) «Φάρος», το διάστημα Οκτώβριος 2017-Δεκέμβριος 2017 πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις στο νησί της Ικαρίας: 4 συναντήσεις  με τους συλλόγους διδασκόντων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ικαρίας  στα πλαίσια της διερεύνησης αναγκών και των τρόπων συνεργασίας για την νέα σχολική χρονιά τόσο για τους μαθητές όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος χ2, Ράχες) Συμμετοχή των στελεχών του «Φάρου» στην 11η Πανελλήνια συνάντηση φορέων πρόληψης της εξάρτησης με τίτλο: «Συμπλέοντας ξαναχτίζουμε κοινότητες» στην  Σύρο. Βραχείες παρεμβάσεις στους μαθητές του Γυμνασίου Ραχών με θέμα τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανάπτυξη δεξιοτήτων  επικοινωνίας (από 2 δίωρες συναντήσεις εντός σχολικού ωραρίου με την κάθε τάξη ξεχωριστά Α’,Β΄,Γ΄). Βραχείες παρεμβάσεις στους μαθητές του Λυκείου Ραχών με θέμα την ασφαλή χρήση του κινητού και του διαδικτύου (από 2 δίωρες συναντήσεις εντός σχολικού ωραρίου με την κάθε τάξη ξεχωριστά Α’,Β΄,Γ΄). 3 τρίωρα βιωματικά εργαστήρια για γονείς με τίτλο: «Γονείς και Έφηβοι-Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε...!»( Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος, Ράχες.) 1 τετράωρο βιωματικό σεμινάριο για τους δευτεροβάθμιους εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Η σχέση με τους έφηβους – Μια πρόκληση για τον εκπαιδευτικό» (Ράχες). 1 τετράωρο βιωματικό σεμινάριο για τους δευτεροβάθμιους εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Όταν η απώλεια και το πένθος αγγίζουν το σχολείο: Τρόποι διαχείρισης στη σχολική κοινότητα» (Ράχες). 2 δίωρα βιωματικά εργαστήρια για μπαμπάδες με τίτλο: «Μάχιμοι μπαμπάδες-ευτυχισμένα παιδιά» ( Άγιος Κήρυκος, Εύδηλος). Στα πλαίσια της διερεύνησης αναγκών και των τρόπων συνεργασίας με τον σύλλογο γυναικών «Η Αθηνά Εργάνη» διεξήχθη ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι με τίτλο: «Διερευνώντας Ικανότητες και Αξίες»  (Εύδηλος). Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης και αυτοφροντίδας με τίτλο: «Φροντίζω τον εαυτό μου» που λαμβάνει χώρα στον Άγιο Κήρυκο και έχει την μορφή της 1 δίωρης συνάντησης ανά δεκαπενθήμερο. Η ομάδα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Επίσης συνεχίζεται η ομάδα συζήτησης και προσωπικής ανάπτυξης εφήβων στον Άγιο  Κήρυκο. (από 1 δίωρη εβδομαδιαία συνάντηση) Τέλος πραγματοποιούνται ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής στο γραφείο του «Φάρου» στον Άγιο Κήρυκο. Όλες οι υπηρεσίες του «Φάρου» παρέχονται δωρεάν. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλέσετε στο: 22750-24047 και 22753-51322 Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8:30 πμ.-14:30μ.μ.

- Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέβαλλε αίτημα στην Υφυπουργό Οικονομικών κα. Κατερίνα Παπανάτσιου για την εξαίρεση των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την επιβολή του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα.

- Μαθητές από την Ικαρία στη «Φιλοξενία» του Ιδρύματος της Βουλής: Μετά από αίτημα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου προς το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, επιλέχτηκε η Περιφέρεια Β. Αιγαίου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα “Φιλοξενία” του Ιδρύματος της Βουλής. Το πρόγραμμα “Φιλοξενία” δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη Βουλή των Ελλήνων, τη λειτουργία και το έργο της, το κτίριο και να δούνε τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να επισκεφθούν πολιτιστικούς και ιστορικούς τόπους της πρωτεύουσας και να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της Αθήνας. Στο πρόγραμμα φιλοξενίας συμμετέχουν: Όλοι οι μαθητές των Γυμνασίων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα οποία λειτουργεί μόνο ένα Γυμνάσιο (Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά και Φούρνοι) μαζί με τους μαθητές των Λυκειακών τάξεων και τους προβλεπόμενους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Μέχρι 47 μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου από το πιο απομακρυσμένο Γυμνάσιο των άλλων νησιών (Λέσβος, Λήμνος, Χίος, Σάμος, Ικαρία), με τρεις συνοδούς εκπαιδευτικούς. Αν οι μαθητές της Γ΄ τάξης αυτών των σχολείων είναι πολύ λιγότεροι μπορεί να συμμετάσχουν και μαθητές από τις άλλες τάξεις του σχολείου ή από άλλο απομακρυσμένο Γυμνάσιο του νησιού. Από τα νησιά αυτά θα συμμετάσχουν οι μαθητές  από την Ικαρία του Γυμνασίου Ραχών. Έτσι συνολικά δέκα Γυμνάσια θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Φιλοξενία”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαΐου. Η φιλοξενία των μαθητών θα ξεκινά, ανάλογα με τα συγκοινωνιακά δεδομένα, Πέμπτη και θα ολοκληρώνεται το Σάββατο. Επισημαίνεται ότι το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων αναλαμβάνει πλήρως την οργάνωση της φιλοξενίας και καλύπτει όλα τα έξοδά της (μετακινήσεις, ξενοδοχείο, σίτιση, πολιτιστικές εκδηλώσεις). [Το διαβάσαμε στο limnosfm100.gr]

ΑΤΖΕΝΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΖΑΚΙΑ 2018: Τα Μουσικά Τζάκια είναι εδώ! Ένα μουσικό σεμινάριο μέσα στην καρδιά του χειμώνα που θα φιλοξενηθεί μπροστά στα τζάκια των σπιτιών που θα μας ανοίξουν τις πόρτες τους. Η μεγάλη παρέα της Κίνησης Πολιτών Ραχών Ικαρίας εμπνευσμένη από τις μουσικές αυλές του καλοκαιριού διοργανώνει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (17-18-19 Φεβρουαρίου) στην ορείνη περιοχή των Ραχών το σεμινάριο Μουσικά Τζάκια. Οι δάσκαλοι που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και τις διδαχές τους είναι ο Μανώλης Πάππος στο μπουζούκι, ο Ευγένιος Βούλγαρης στο ούτι, ο Μανούσος Κλαπάκης στα κρουστά, ο Φώτης Σιώτας στο βιολί, ο Νίκος Πάτας και η Ελένη Δρόσου στους παραδοσιακούς χορούς και ο Γιώργος Φουντούκος στην κιθάρα. Μουσική, χορός και τραγούδι λοιπόν, παρέα με τη θαλπωρή της φωτιάς και τους ανθρώπους που θα αγκαλιάσουν τα μουσικά τζάκια της χειμωνιάτικης Ικαρίας. Σας περιμένουμε! Καλό χειμώνα! Περισσότερα εδώ.

ikariamag.gr

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr