Δράση: Εναλλακτικός Τουρισμός

Η δράση «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
 
Ποιους αφορά
Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ενδεικτικά, μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύναται να επιδοτηθούν είναι: Αθλητικός τουρισμός αναψυχής, Θαλάσσιος τουρισμός, Τουρισμός υπαίθρου, Γαστρονομικός τουρισμός και Τουρισμός υγείας και ευεξίας.
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής
Επιλέξιμα είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός από τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, ή/τις επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., καθώς και τις θυγατρικές τους, που τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να έχουν τουλάχιστον μία δραστηριότητα η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Πίνακα 2 του Οδηγού του προγράμματος.
• Να λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή να διατηρούν σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας ή / και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
• Να έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου ΚΑΔ πριν από την 1.1.2010.
• Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού, με τη μορφή Συνεργασίας, μαζί με τουλάχιστον μία (1) από τις τουριστικές επιχειρήσεις των Κ.Α.Δ 55 ή/και 79 του Πίνακα 2 του Οδηγού Εφαρμογής του προγράμματος, η οποία συστήνεται πριν την έκδοση της υπουργικής απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου, με 5ετές ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.
• Στην περίπτωση της Συνεργασίας, το κριτήριο έναρξης δραστηριότητας πριν από την 1.1.2010 αρκεί να πληρώνεται από την επιχείρηση που ορίζεται από τους συνεργαζόμενους ως ο Υπεύθυνος (Leader) και διαθέτει τουλάχιστον το 51% των οριζόμενων ποσοστών συμμετοχής μεταξύ των συνεργαζόμενων.
• Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταση εκτός αν στον ίδιο Α.Φ.Μ. αντιστοιχούν περισσότερα του ενός καταλύματα με τα ανάλογα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας. Τότε ο ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να υποβάλλει περισσότερα του ενός επενδυτικά σχέδια, στο πλαίσιο του Οδηγού του προγράμματος, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο αντιστοιχεί σε ένα Ειδικό Σήμα Λειτουργίας καθώς και ότι αθροιστικά δε σχηματίζεται σώρευση σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis. Η παραπάνω δυνατότητα δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν την πρότασή τους με τη μορφή Συνεργασίας.
• Η επιχείρηση να μην έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis ή άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
• Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική, ούτε να εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης.
• Η επιχείρηση να μην εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».
 
Κατανομή Π/Υ στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (πρόταση)
Κατηγορία Δαπάνης    Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου
1 Προμήθεια εξοπλισμού    μέχρι 100%
2 Κτιριακά-Διαμόρφωση χώρων-Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις    μέχρι 60%
3 Προβολή-Προώθηση    μέχρι 25%
4 Αμοιβές συμβούλων    μέχρι 5%
5 Άλλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, Αγορά δικαιωμάτων, ενσωμάτωση προτύπων, κλπ)    μέχρι 6%
Προϋπολογισμός και διάρκεια υλοποίησης έργων
Ενισχύονται έργα με προϋπολογισμό από 10.000 € έως 400.000 € ανά επενδυτική πρόταση και με ανώτατο ύψος ίσο με τον ετήσιο κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης της χρήσης 2010 (οικονομικό έτος 2011). Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.
 
Χρηματοδότηση
Το ύψος της δημόσιας χρηματοδότησης ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Στις περιπτώσεις συνεργασιών όπου προβλέπονται παραπάνω από μία γεωγραφικές περιοχές υλοποίησης της επένδυσης, ως τόπος υλοποίησης λογίζεται ο τόπος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου που αναλαμβάνει έκαστος εκ των συνεργαζόμενων.
 
Υποβολή προτάσεων
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 15.09.2011 μέχρι την 24η ώρα της 15.11.2011 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Η επιλεξιμότητα των δαπανών αρχίζει από τις 13.09.2011.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής, ο υποψήφιος επενδυτής εκτυπώνει το υποβληθέν έντυπο υποβολής, το οποίο μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποτελούν τον φυσικό φάκελο υποψηφιότητας. Ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά, είτε ιδιοχείρως, είτε ταχυδρομικώς, είτε µε ταχυμεταφορά, εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, υποχρεωτικά και μόνο στο ίδιο σημείο που έχει επιλεγεί κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, άλλως δύναται να απορριφθεί η πρόταση.
 
Αξιολόγηση
Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τυπικών προϋποθέσεων.
- Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση προτάσεων από 2 αξιολογητές.
- Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
- Ειδοποίηση επιχειρήσεων για τα τελικά αποτελέσματα της αξιολόγησης (έγκριση / απόρριψη πρότασης).
- Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης ένταξης (για τις πράξεις που εντάσσονται στην Πράξη).
 
Χρηματοδότηση
Α) Προκαταβολή
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατό να δοθεί προκαταβολή μέχρι το 50% της συνολικά αντιστοιχούσας επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Β) Τελική καταβολή
Το υπόλοιπο της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης καταβάλλεται στο δικαιούχο με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6.3 του Οδηγού Εφαρμογής.
 
Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Επιμελητηρίου και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.samoscci.gr . καθώς και στις ιστοσελίδες www.espa.gr, www.efepae.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II)

 

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr