Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου Β.Αιγαίου για την απελευθέρωση των αδειών ΤΑΞΙ

Δημόσια Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
Μυτιλήνη 13 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένων του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Αθανασίου Γιακαλή και των Αντιπεριφερειαρχών κ.κ. Ηρακλή Βερβέρη, Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και Κωνσταντίνου Γανιάρη.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών και κα Μαρία Μολιού για την Γραμματειακή υποστήριξη του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως Ταξί και Αγοραίων κ. Παναγιώτης Σπανός αφού πήρε το λόγο έθεσε υπόψη του Σώματος το αριθ. 10/12-07-2011 έγγραφο του παραπάνω Οργάνου, καθώς την αριθ. 03/25-05-2011 επιστολή – πρόταση προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φωτ/γραφα των παραπάνω επισυνάπτονται στο παρόν απόσπασμα και με την οποία επισημαίνονται τα εξής:

• Στο Δ΄ μέρος, άρθρο 204, σελίδα 237 , παράγραφοι 6 & 8, προτείνουμε να εξεταστεί από το αρμόδιο Υπουργείο αν θα έχει τις αρμοδιότητες που περιγράφονται ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος. Συγκεκριμένα πιστεύουμε ότι πρέπει για κάθε θέμα που αφορά τα Ε.Δ.Χ. Ταξί & Αγοραία, μετά από συνάντηση των Περιφερειακών Συμβουλίων και Τοπικών Σωματείων με τον Δήμαρχο της κάθε περιοχής, ο Περιφερειάρχης να είναι εκείνος που θα εξετάζει και θα εγκρίνει – αποφασίζει τελικά κάθε πρόταση των παραπάνω φορέων.
• Ειδικότερα για την παράγραφο δ8 σελίδα 237 του Σχεδίου Νόμου, που αναφέρει το άρθρο 3 παράγραφος 2γ και παράγραφοι 3 & 4 Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ Α΄38 ), προτείνουμε να εξαιρεθούν, γιατί μετακίνηση αδειών μεταξύ Νομών ή Δημοτικών Διαμερισμάτων, έστω και για ορισμένη χρονική περίοδο, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, και της χαμηλής τουριστικής κίνησης που ήδη υπάρχει στις περιοχές μας
Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να στηρίξει τις παραπάνω προτάσεις των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. Ταξί και Αγοραίων.
Στο σημείο αυτό ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και διαμορφώθηκε το παρακάτω ψήφισμα:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου θεωρεί σωστή και ρεαλιστική την πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως Ταξί & Αγοραίων, με την οποία υποστηρίζεται ότι οι υπάρχουσες άδειες υπερκαλύπτουν τις μεταφορικές ανάγκες, αφού είναι τριπλάσιες σε σχέση με τον πληθυσμό, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.
Ζητά από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση που υποβλήθηκε με το αριθ. 03/25-05-2011 έγγραφο προς το Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και που αναφέρεται ανωτέρω.
Το παρόν ψήφισμα να σταλεί προς τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τους κ.κ. Βουλευτές Λέσβου και τα Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Το παραπάνω ψήφισμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Με ψήφους:
28 ΥΠΕΡ
02 ΚΑΤΑ ( Π.Σ. κ. Α.Λύκου,Γ.Μερούσης)
07 ΛΕΥΚΟ ( Π.Σ. κ.κ. Κ.Στούπος,Ν.Λεοντάρας,Γ.Βασίλης,Α.Μονιάρου-Σαρρή,Ε.Γιαρμαδούρος,Ε.Κρακαρής &Ν.Κουλουλίας)

1. Θεωρεί σωστή και ρεαλιστική την πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου των Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσεως Ταξί & Αγοραίων, με την οποία υποστηρίζεται ότι οι υπάρχουσες άδειες υπερκαλύπτουν τις μεταφορικές ανάγκες, αφού είναι τριπλάσιες σε σχέση με τον πληθυσμό, βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων.
2. Ζητά από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών & Δικτύων να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση που υποβλήθηκε με το αριθ. 03/25-05-2011 έγγραφο προς το Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το παρόν ψήφισμα να σταλεί προς τα Υπουργεία Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τους κ.κ. Βουλευτές Λέσβου και τα Τοπικά Μ.Μ.Ε.

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr