Σχέδιο νόμου για «πράσινη» θαλάσσια στρατηγική

Η διατήρηση ή και αποκατάσταση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020, είναι ο στόχος του νομοσχέδιου για τη θαλάσσια στρατηγική, που παρουσίασε στις 24/11 στο Υπουργικό Συμβούλιο, η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου επισημαίνεται ότι «με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπεται να εκδοθούν κατ` εξουσιοδότησή του, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ, 2008/56/ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ιούνιος 2008). Η Οδηγία αυτή, αποτελεί βασικό στοιχείο της γενικότερης Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον, πολιτική η οποία απώτερο στόχο έχει την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τους ωκεανούς και τις θάλασσες, σε αρμονία με ένα υγιές θαλάσσιο περιβάλλον.»

Για την επίτευξη του στόχου της διατήρησης ή επίτευξης της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος έως το έτος 2020, απαιτούνται συγκεκριμένες δέσμες δράσεων που θα πρέπει να ολοκληρώνονται βάσει ενός δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος και οι οποίες είναι:

- έως το 2012, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί

α) η αρχική αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων,

β) ο προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων τους και

γ) ο καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών.

- έως το 2013, θα πρέπει να έχουν οριοθετηθεί οι προστατευόμενες περιοχές για κάθε θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός συνεκτικού και αντιπροσωπευτικού δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Για την περιοχή μας έχει προταθεί το τρίγωνο Φάρος Ικαρίας - Φούρνοι - Σεϊτάνια Δυτική Σάμος, ας γίνει προσπάθεια να προστεθούν κι άλλες υπόπεριοχες μέσα από προτάσεις που θα κάνουν επιστήμονες, αλιείς, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.   

- έως το 2014, θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί τα προγράμματα παρακολούθησης της περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων τους.

- το 2015, τέλος, θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί τα προγράμματα μέτρων για την εξασφάλιση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων μέχρι το έτος 2020. Η θέση των μέτρων σε λειτουργία προβλέπεται το αργότερο έως το 2016.

Οι θαλάσσιες στρατηγικές των κρατών-μελών οφείλουν να επικαιροποιούνται ανά εξαετία και πρέπει να είναι ευέλικτες σε τυχόν αλλαγές των δεδομένων και σε νέες εκτιμήσεις.

Υπογραμμίζεται ότι η Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική είναι στενά συνυφασμένη με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά και συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα όργανα:

1. Εθνική Επιτροπή Θαλάσσιας Στρατηγικής με συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργών

2. Εθνικό Συμβούλιο Θαλάσσιας Στρατηγικής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων

Τέλος, ως Αρμόδια Αρχή ορίζεται η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η κοινοτική οδηγία, καθώς και του αναγκαίου συντονισμού των φορέων του δημόσιου τομέα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης καθώς και του ιδιωτικού τομέα και των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων.

Γιώργος Βιτσαράς για το ikariamag

ikariastore banner