Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προωθώντας τη δική της προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση μεταξύ των πολιτών των νησιών του Βορείου Αιγαίου για την κλιματική αλλαγή, την αειφόρο ανάπτυξη και την ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση, συμμετέχει σε πρόταση που κατατέθηκε ως Συντονιστής-Εταίρος στο Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «LIFE+Information and Communication», με τίτλο έργου «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου».

Το έργο αφορά στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που επικεντρώνεται σε ενέργειες που θα συμβάλλουν στη μείωση των σημερινών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαχείριση των μελλοντικών εκπομπών.

Στόχοι του έργου:
• Ενθάρρυνση των πολιτών, φοιτητών, επιχειρήσεων και οργανισμών για την υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση, την πρόληψη και την ενεργειακή διαχείρισή τους.
• Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
• Πρόληψη και μείωση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Δράσεις του προγράμματος:
• Η διαχείριση του σχεδίου και η παρακολούθηση της προόδου του έργου
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης
• Η παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο βασικό κοινό –στόχος καθώς και στο καθοριζόμενο περιβαλλοντικό στόχο
• Επικοινωνία και διάδοση του προγράμματος και των αποτελεσμάτων του

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr