Νέοι Αγρότες

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Σοφία Θεολογίτου ενημερώνει, ότι η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζελή και ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σταύρος  Αρναουτάκης, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση 2655/30.3.2010 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 429/Β’/14-4-2010) για τη ρύθμιση και ένταξη στο πρόγραμμα της «Εγκατάστασης Νέων Αγροτών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013, του συνόλου των  υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο, με την διάθεση πρόσθετων πιστώσεων ύψους 55 εκατ. ευρώ πέραν των αρχικά εγκεκριμένων 100 εκατ. ευρώ. 

Οι πιστώσεις που κατανεμήθηκαν με την προσθήκη νέων πιστώσεων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2009, διαμορφώνονται  πλέον  στα     7.400.000 ευρώ. Επομένως, συνολικά εντάσσονται  στο πρόγραμμα για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όλοι οι υποψήφιοι οι οποίοι κρίθηκαν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, και οι οποίοι είχαν καταταχθεί στις κατηγορίες των «Εν δυνάμει δικαιούχων» και «Επιλαχόντων», δηλαδή εκ νέου 382 «Εν Δυνάμει Δικαιούχοι». Για τους υποψήφιους  οι οποίοι είχαν καταταγεί στην κατηγορία των «Απορριπτόμενων» αναμένεται να κριθούν από τη Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή. Για τους παραπάνω «Εν δυνάμει δικαιούχους» εφόσον κατά την οριστικοποίηση των Ενιαίων Δηλώσεων Εκμετάλλευσης προκύψει ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των υποψηφίων δεν είναι επιλέξιμες, οι σχετικές αποφάσεις Έγκρισης Πράξης θα ανακληθούν και οι υποψήφιοι θα απορριφθούν.

Ο Υπολογισμός του  ύψους Παρεχόμενης Ενίσχυσης προσδιορίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα υπολογισμού:

Με την νέα ρύθμιση, το μέσο ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους του Μέτρου διαμορφώνεται σε 17.500 ευρώ λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των γνωμοδοτικών επιτροπών, σε επίπεδο δηλαδή υψηλότερο των 16.000 ευρώ που ίσχυσε κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο .

Επισημαίνεται ακόμη ότι, οι εγκεκριμένοι Νέοι Γεωργοί του Μέτρου απολαμβάνουν, πέραν της ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης, πρόσθετα δικαιώματα όπως προτεραιότητα επιλογής και υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης στο Μέτρο 121 των Σχεδίων Βελτίωσης, καθώς επίσης και σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Επιπρόσθετα, τυγχάνουν πρόσθετων ωφελημάτων (επιδότηση επιτοκίου, επιστροφή ΦΠΑ, κλπ.) και αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο εθνικό απόθεμα για την καταβολή ενισχύσεων.

Στα  παραπάνω  ωφελήματα  δεν  είχαν  πρόσβαση μέχρι τώρα οι  επιλαχόντες, 224   δικαιούχοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παρά το γεγονός ότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται η πρόσβαση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων υποψηφίων σε αυτά.

ikariastore banner