Ενίσχυση επενδύσεων μικρού κόστους

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια του μέτρου 121 του Π.Α.Α. της Ελλάδας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στο: «Καθεστώς Ενίσχυσης για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων Μικρού Κόστους στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για τη βελτίωση των συνολικών τους επιδόσεων».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δημόσια δαπάνη 50.000.000 ευρώ, απευθύνεται στους αιγοπροβατοτρόφους και σαν σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα θα πρέπει:

1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 60 έτη και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι.
2. Να έχουν υποβάλει κατά το 2009 Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ στην οποία να δηλώνουν τουλάχιστον 145 αιγοπρόβατα.
3. Όσοι κατέχουν τουλάχιστον 75 πρόβατα, να έχουν παραδώσει το λιγότερο 60 κιλά γάλα ανά προβατίνα κατά το έτος 2009. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί του μέτρου 112 του ΠΑΑ καθώς επίσης και οι μόνιμοι κάτοικοι νησιών πλην Κρήτης και Εύβοιας.
4. Να γνωρίζουν ότι εφόσον εγκριθούν στο παρόν πρόγραμμα και μέχρι την αποπληρωμή τους δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για ένταξη σε άλλο σχέδιο βελτίωσης.

Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρέχονται στην ΚΥΑ 705/08, (ΦΕΚ 2496Β/2008) στην Υ.Α. 7931/10-6-2009, (ΦΕΚ 1250Β/2009) και στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν τη νομική βάση του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης.

Επιλέξιμες Επενδύσεις
Οι επιλέξιμες (επιδοτούμενες) επενδύσεις είναι οι εξής:
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση αμελκτικής μηχανής σε χώρο με δάπεδο που είναι εύκολο να καθαριστεί. Αίτηση ενίσχυσης χωρίς να προβλέπει την αγορά αμελκτικής μηχανής δεν θα γίνεται δεκτή.
2. Η κατασκευή – ανακατασκευή ή η επέκταση ή η διαμόρφωση υπάρχοντος χώρου σε αμελκτήριο με ή χωρίς αίθουσα γάλακτος και μηχανημάτων, wc, συνολικής επιφάνειας μέχρι 100 τ.μ. Επίσης η αγορά πλατφόρμας αποκλειστικά για την τοποθέτηση σε αυτήν κινούμενου αμελκτικού συγκροτήματος 12 αμελκτικών μονάδων με 12 ή 24 θέσεις.
3. Η αγορά εξοπλισμού ψύξης γάλακτος (παγολεκάνη), συνολικής χωρητικότητας ανάλογης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας.
4. Η αγορά μηχανών γαλουχίας αιγοπροβάτων.
5. Η αγορά ηλεκτρογεννήτριας για τη λειτουργία του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης.
6. Η αγορά παρασκευαστήριου ζωοτροφών αποτελούμενο από ζυγιστικό, σπαστήρα και αναμικτήρα, δυναμικότητας μέχρι 1 τόνου / ώρα.
7. Η αγορά και εγκατάσταση μέχρι τριών σιλό συνολικής (αθροιστικής) χωρητικότητας έως 40 κυβικών μέτρων.
8. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων για ζωοτροφές, θερμοκηπιακού εγκεκριμένου τύπου, με εμβαδό μέχρι 500 τετραγωνικά μέτρα.
9. Η κατασκευή μικρού βιολογικού καθαρισμού για τον χειρισμό των υγρών αποβλήτων της μονάδας.
10. Η αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού άμελξης και συντήρησης του γάλακτος. 

Οι επιλέξιμες δυναμικότητες, τύποι και οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές όλων των ανωτέρω επενδύσεων είναι ανάλογες της τρέχουσας δυναμικότητας της αιγοπροβατοτροφικής μονάδας και καθορίζονται στο παράρτημα Ι της ΥΑ 7931/10-6-2009, ΦΕΚ 1250Β/2009.

Για να ενισχυθούν οι ανωτέρω επενδύσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της ατομικής απόφασης έγκρισης και πριν την εκπνοή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης. Το διάστημα υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες στην περίπτωση κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων ή τους 9 μήνες στην περίπτωση προμήθειας αποκλειστικά μηχανολογικού εξοπλισμού.

Δ. Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης
Το μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών είναι τα εξής:

Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά που ισχύουν στην περιοχή που πραγματοποιείται η επένδυση.

Υποχρεώσεις δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης
Οι δικαιούχοι του Μέτρου αποδέχονται τη διασταύρωση των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτουν άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί (π.χ. με το αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΟΓΑΚ) και πρέπει να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο εντός 9 μηνών σε περίπτωση που στις εγκεκριμένες επενδύσεις τους δεν συμπεριλαμβάνονται κτιριακές εγκαταστάσεις και εντός 15 μηνών στις λοιπές περιπτώσεις.
Οι δικαιούχοι του μέτρου δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο βελτίωσης πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης (αποπληρωμής) του μικρού σχεδίου βελτίωσης.

Πηγή Χρηματοδότησης – Κατανομή  Πιστώσεων
Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια του καθεστώτος στήριξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αποτελούν δημόσια δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και εθνικούς πόρους, ενώ προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων των ενισχύσεων.

Υπηρεσίες Υποβολής
Οι αιτήσεις συμπληρώνονται ηλεκτρονικά σε φόρμα η οποία βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  http://msb.agrotikianaptixi.gr, http://www.agrotikianaptixi.gr  και http://www.minagric.gr/. Στη συνέχεια η αίτηση θα πρέπει να εκτυπωθεί, υπογραφεί, θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία και να αποσταλεί εντός 10 ημερών με συστημένη αλληλογραφία στην ταχυδρομική διεύθυνση: «Ε.Υ. Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα, 10441».

Παροχή επιπλέον πληροφόρησης και έντυπου υλικού
Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επιλεξιμότητα των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων παρέχονται στην ΚΥΑ 705/08 (ΦΕΚ 2496Β/2008), στην Υ.Α. 7931/10-6-2009 (ΦΕΚ 1250Β/2009) και στην υπ΄ αριθ.  5812/19-7-2010 αναλυτική πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται:
α) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ - Ανταγωνιστικότητα η οποία είναι και ο Φορέας Εφαρμογής του παρόντος καθεστώτος ενίσχυσης ή
β) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://msb.agrotikianaptixi.gr , www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr όπου βρίσκονται προς εκτύπωση και οι σχετικές αποφάσεις του μέτρου ή
γ) στις Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών και
δ) στις Δ/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών

 

ikariastore banner