Άδειες χρήσης αρδευτικού νερού

photo: agrotypos.gr

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (Τμήμα Υδροοικονομίας, Γεωργικών μηχανημάτων & εγκαταστάσεων) ανακοινώνεται ότι:

Με την πρόσφατη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) και σε ότι αφορά το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων (Καν. Ε.Ε. 73/2009 του Συμβουλίου), εισάγεται στις υποχρεώσεις της «πολλαπλής συμμόρφωσης» ένα νέο πρότυπο σχετικό με τα ύδατα, το οποίο αναφέρεται ως «τήρηση των διαδικασιών έγκρισης για τη χρήση των υδάτων για άρδευση, εφόσον προβλέπεται».

Το πρότυπο αυτό ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία και σύμφωνα με αυτό, από 1.1.2010, οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους, θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης χρήσης νερού προς άρδευση.

Αυτό σημαίνει ότι από εφέτος, οι γεωργοί θα πρέπει να τεκμηριώνουν ότι έχουν έγκριση χρήσης αρδευτικού νερού.

Ειδικότερα,
1) Οι γεωργοί οι οποίοι ανήκουν σε συλλογικό δίκτυο Τ.Ο.Ε.Β. ή Δήμου, θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση ότι ανήκουν και υδροδοτούνται από τον διαχειριστή - κάτοχο του συλλογικού δικτύου, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Υδροοικονομίας, Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων) στην περιοχή της οποίας λειτουργεί το έργο.

2) Όσοι δεν ανήκουν σε συλλογικό φορέα άρδευσης, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις διαδικασίες του παράγωγου δικαίου (Ν. 3199/2003) σχετικά με την αδειοδότηση της υδροληψίας, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι η χρήση αρδευτικού νερού είναι νόμιμη.
• Οι γεωργοί που δεν αρδεύουν ή όσοι κατέχουν νόμιμες άδειες, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλες ενέργειες.
• Όσοι έχουν δικαίωμα χρήσης νερού προ της 11 Μαΐου 1989, θα πρέπει να αιτηθούν από τις αρμόδιες κατά τόπους υπηρεσίες την χορήγηση βεβαίωσης χρήσης αρδευτικού νερού, η οποία θα αποτελεί αποδεικτικό της τήρησης της διαδικασίας έγκρισης χρήσης νερού.
• Αντίστοιχη βεβαίωση μπορούν να αιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όσοι διαθέτουν νόμιμη άδεια αρδευτικού νερού αλλά έχουν απολέσει το αντίγραφό της, αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την χορήγηση αδείας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.  

Η βεβαίωση που πρέπει να διαθέτει ο παραγωγός ΔΕΝ είναι αναγκαίο δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, είναι όμως αντικείμενο ελέγχου για την πολλαπλή συμμόρφωση, οι έλεγχοι της οποίας ξεκινούν μετά την υποβολή των αιτήσεων – δηλώσεων. Η ποινή που θα επιβληθεί σε γεωργούς που δεν διαθέτουν άδεια ή βεβαίωση ξεκινάει από 3% της ενίσχυσης για τον πρώτο χρόνο και αυξάνεται εάν και τον επόμενο χρόνο ο γεωργός δεν εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τυχόν παραβάσεις από πλευράς γεωργών της υποχρέωσης αυτής, θα έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στις καταβαλλόμενες ενισχύσεις προς τους παραγωγούς και στις εισροές ευρωπαϊκών κονδυλίων στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης – Τμήμα Υδροοικονομίας, Γεωργικών Μηχανημάτων και Εγκαταστάσεων τηλ. 2273353426 ή να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.
                   

 

ikariastore banner