Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Πτηνοτροφικών Μονάδων

Είναι γνωστό ότι μια υποχρέωση των κτηνοτρόφων είναι να διαθέτουν άδεια λειτουργίας της μονάδος τους.

Το πρόγραμμά περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας. Αυτή γίνεται ιδιαίτερα απαιτητή σε όσους εντάσσονται στα προγράμματα νέων αγροτών με κατεύθυνση την ζωική παραγωγή, σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα, σε όσους πραγματοποιούν σχέδια βελτίωσης, σε όσους θέλουν να εγγραφούν στα μητρώα κτηνιατρικής βάσης δεδομένων ( να ανοίξουν νέο μητρώο), αλλά και σε όσους θέλουν να ηλεκτροδοτήσουν την μονάδα τους.

Έτσι  συχνά τίθεται το ερώτημα πώς  ένας κτηνοτρόφος μπορεί να αποκτήσει την άδεια λειτουργίας μιας μονάδας, που πρόκειται να ιδρύσει ή μιας προϋπάρχουσας μονάδας, που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ή έχει αυξηθεί η δυναμικότητα της.

Τα όσα προβλέπονται για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των μονάδων αναφέρονται -κατά κύριο λόγο- στην αριθ. Υ1β/2000 Υπουργική  Απόφαση και στον Νόμο 3698/08 , αλλά και σε ερμηνευτικές εγκυκλίους, επιμέρους Π.Δ. , Υ.Α. , και νόμους.

Υπεύθυνες για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και  λειτουργίας από 2/10/08 είναι οι Δ/νσεις Αγροτικής Αν/ξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ :
Ι. Πολύ μικρές μονάδες (δυναμικότητα μικρότερης των ορίων της υποκατηγορίας 4 του πίνακα του άρθρου 3 του ν. 3698/08).

ΒΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ: Έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων. (απαιτείται μόνον αν υπάρχουν υγρά απόβλητα π.χ. Αρμεκτήριο).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβει την έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων.

ΒΗΜΑ  ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκδοση της άδειας ίδρυσης
Ο ενδιαφερόμενος φορέας της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης ζητά, με αίτησή του από  την  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την έκδοση άδειας ίδρυσης.

ΒΗΜΑ  ΤΡΙΤΟ : Έκδοση άδειας λειτουργίας
Μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών των  κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας, ο ενδιαφερόμενος φορέας ζητά, με αίτησή του από την  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την έκδοση άδειας λειτουργίας.

ΙΙ. Μικρές μονάδες (υποκατηγορία 4η του πίνακα του άρθρου 3 του ν. 3698/08).

ΒΗΜΑ  ΠΡΩΤΟ : Έγκριση μελέτης χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων.
Όπως  στην περίπτωση Ι.

ΒΗΜΑ  ΔΕΥΤΕΡΟ : Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
Ο ενδιαφερόμενος φορέας της κτηνοπτηνοτροφικής εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβει την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

ΒΗΜΑ  ΤΡΙΤΟ: Έκδοση άδειας ίδρυσης
Ο ενδιαφερόμενος φορέας προκειμένου  να λάβει την άδεια ίδρυσης, υποβάλλει αίτηση , στη Δ/νση Αγροτικής Αν/ξης  της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

ΒΗΜΑ  ΤΕΤΑΡΤΟ : Έκδοση άδειας λειτουργίας
Μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών των  κτιριακών εγκαταστάσεων της κτηνοπτηνοτροφικής μονάδας, ο ενδιαφερόμενος φορέας ζητά, με αίτησή του , από τη  Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την έκδοση άδειας λειτουργίας.

ΙΙΙ. Μεσαίου και μεγάλου μεγέθους  μονάδες (υποκατηγορία 3η και 2η του πίνακα του άρθρου 3 του ν. 3698/08) :

Τα  βήματα είναι τα ίδια, όπως και στην προηγούμενη κατηγορία ΙΙ,  με τη διαφορά ότι για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υποβάλλεται Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Πρέπει  να επισημάνουμε ότι δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια λειτουργίας σε μονάδες που βρίσκονται εντός οικισμού ή πολύ κοντά σε οικισμούς. Το πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται μια μονάδα σε έναν οικισμό εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και το μέγεθος του οικισμού. Όσο αυξάνουν αυτά  τα μεγέθη τόσο αυξάνει και η απόσταση από τον οικισμό. Ανάλογη με το μέγεθος της μονάδας είναι και η απόσταση από τους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους τους ποταμούς τις λίμνες κ.λ.π.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για  τις τυχόν υφιστάμενες μονάδες και τις μονάδες που αυξάνεται  η δυναμικότητα τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υπηρεσίες που αναφέρονται παραπάνω , ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν την εφαρμογή του Προγράμματος  «Καλλικράτης». Οι αρμοδιότητές τους έχουν
μεταφερθεί μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Λουκάς Λουκά
Γεωπόνος - Μελετητή

ikariastore banner