Τροπολογία για την ανάγκη σύστασης Λιμενικού Ταμείου στην Ικαρία

 Στην αιτιολογική έκθεση της κατατεθείσας τροπολογίας ο Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Κεφαλογιάννης αναλύει τους λόγους με βάση τους οποίους προτείνεται η δημιουργία του Λιμενικού Ταμείου, τονίζοντας πως« το να διοικούνται οι ζώνες λιμένα της  Ικαρίας, των  Φούρνων και της Θύμαινας από τη Σάμο, καθιστά τη διοίκηση αυτών δυσχερή». Μετά την κατάθεση της τροπολογίας ο Βουλευτής Ρεθύμνου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η σύσταση Λιμενικού Ταμείου στην Ικαρία έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό της διοίκησης των αναφερόμενων ζωνών λιμένα. Περιοχή δικαιοδοσίας του Νέου Λιμενικού Ταμείου ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας. Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε έμπρακτα τις ανάγκες των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής συμβάλλοντας στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας διαμορφώνεται ως εξής:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Αιτιολογική Έκθεση

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου), μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της λιμενικής ζώνης της νήσου Σάμου στο νεοσύστατο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου, παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, λειτουργώντας μόνο με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, έχοντας ωστόσο ως έδρα, λόγω του προϋφιστάμενου – κρατικού – λιμενικού Ταμείου Σάμου, τη Σάμο. Το γεγονός αυτό, δηλ. να διοικούνται οι ζώνες λιμένα των ως άνω νήσων από τη Σάμο, καθιστά τη διοίκηση αυτών δυσχερή, αλλά κυρίως το Λιμενικό Ταμείο Σάμου, μετά την «απόσχιση» και τη δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μένει χωρίς σαφή νομικό και γεωγραφικό προσδιορισμό. Ως εκ τούτου θα πρέπει το κρατικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου να καταργηθεί και να συσταθεί ως της το απομένον, μετά τη δημιουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου, νέο ΝΠΔΔ, το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας με περιοχή αρμοδιότητας της λιμενικές ζώνες των προαναφερθέντων νησιών.

Αρθρό…
1. Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου) το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 46 του Ν. 4071/12 (Α’ 85), παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργούσε με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα και των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, καταργείται.
2. Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας» και με έδρα τον ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΟ, το οποίο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου.
3. Περιοχή δικαιοδοσίας του Νέου Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας και περιοχές άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι ήδη καθορισθείσες χερσαίες ζώνες λιμένα του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου.
4. α. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και το αρχείο του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, περιέχονται στο νέο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Τυχόν εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου συνεχίζονται από το συνιστώμενο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της και χωρίς να απαιτούνται της ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή της.
5. α. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου καταργείται και συγκροτείται η νέα, σύμφωνα με της κείμενες διατάξεις, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας, που συνιστάται με το άρθρο 2 του παρόντος.
β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου κατά το χρόνο κατάργησής του και ασκεί της αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στην παρ. 3 του παρόντος, μεταφέρεται στο νεοσυσταθέν Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση που υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο.
6. Για όλα τα θέματα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ισχύουν οι κείμενες περί Λιμενικών Ταμείων διατάξεις.
7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 390/93 (ΦΕΚ Α’ 165) που αφορούν στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου.

rethemnosnews.gr

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr