Ο Βουλευτής Σάμου Σεβαστάκης για τον δρόμο Σελάδι - Λαγκάδα Ικαρίας

εικόνα αρχείου

Για τα έργα στο δρόμο Σελάδι-Λαγκάδα Ικαρίας. Η Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή Σάμου κ. Δημήτρη Σεβαστάκη.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποίησε την απάντησή του, κατόπιν της Ερώτησης που έθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, σχετικά με τα έργα οδοποιίας στο δρόμο Λαγκάδα-Σελάδι Ικαρίας,  που συνδέει το Καρκινάγρι με το Μεγαλοχώρι Ραχών στην  Ικαρία.                          

Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής ρωτούσε τα εξής:
α) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα αρμόδια υπουργεία και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να ξαναρχίσουν τα έργα που έχουν διακοπεί;
β)Ποια η δυνατότητα επέκτασης του έργου και τεχνικής αναβάθμισης του δρόμου σε ολόκληρο το μήκος του, δηλαδή και για τα 7 χιλιόμετρα που συνδέουν τους οικισμούς Λαγκάδα-Σελάδι;
γ) Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν  από την πλευρά τους οι εμπλεκόμενοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επανεκκινήσει το έργο της εν λόγω οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και κράσπεδα), αλλά και να επεκταθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής;

Η Απάντηση του Υπουργείου είναι η ακόλουθη:
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εντάχθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο με τίτλο "Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι", συνολικού συμβατικού ποσού 363.949,07 ευρώ. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ήταν έξι (6) μήνες απο την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου Εταιρείας, δηλαδή απο 30-8-2015 έως και 29-2-2016. Υπήρξε και μία απόφαση παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου έως την 30η-6-2016.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχαν υποβληθεί δύο (2) αιτήματα πληρωμών, συνολικού ποσού 183.690,69 ευρώ, τα οποία κι εκτελέστηκαν κανονικά.

Ο Δικαιούχος Δήμος Ικαρίας είχε υποβάλλει στις 27-1-2016 ένα τρίτο αίτημα πληρωμής, ύψους 40.598,81 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της μετάβασης απο το ΠΑΑ 2007-2013 στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 και της αλλαγής ως προς τη διαδικασία αποπληρωμής των έργων, υπήρξε δικαιολογημένη καθυστέρηση ως προς την αποπληρωμή του εν λόγω αιτήματος. Στις 30-6-2016 (καταληκτική ημερομηνία της παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου), η ανάδοχος Εταιρεία πραγματοποίησε ειδική διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρηση πληρωμής.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών) έχει, ήδη, προχωρήσει στην έγκριση του εν λόγω αιτήματος πληρωμής ποσού 40.598,81 ευρώ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει, ήδη, καταθέσει το εν λόγω ποσό στον λογαριασμό της αναδόχου Εταιρείας.

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Ικαρίας, η ανάδοχος Εταιρεία θα προχωρήσει σε άρση της διακοπής εργασιών και θα συνεχίσει κανονικά την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Τέλος, σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2020, και όταν θα προκηρυχθεί η σχετική πρόσκληση απο την Περιφέρεια, ο Δήμος μπορεί να υποβάλλει αίτημα για την κατασκευή του εναπομείνοντος  τμήματος του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Λαγκάδα-Σελάδι.