Επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών στους Φούρνους για το μέλλον της μεσογειακής φώκιας

Αναζητώντας λύσεις στα προβλήματα των προστατευόμενων ειδών και των αλιευτικών κοινωνιών.

Επιστήμονες του RAC/SPA των Ηνωμένων Εθνών στους Φούρνους για το μέλλον της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus)

Πολυεθνική ομάδα επιστημόνων θαλάσσιας βιολογίας προσκεκλημένοι του Περιφερειακού Κέντρου Δράσης για τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (RAC/SPA) του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας, «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» βρίσκονται στους Φούρνους Κορσεών για το 1ο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την πρακτική εκπαίδευση επιστημόνων στην εφαρμογή μεθόδων καταγραφής των πληθυσμών της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η συνάντηση εργασίας επιστημόνων της Μεσογείου στον τομέα των ειδικά προστατευόμενων περιοχών που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ εντάσσεται στις συνέργιες που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο με διεθνείς οργανισμούς και κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Στη συνάντηση εργασίας, που θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιουνίου, συμμετέχουν επιστήμονες από: Κροατία, Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Τυνησία, Λιβύη και Ελλάδα. Στόχοι  του εκπαιδευτικού σεμιναρίου  είναι:

- Η διάχυση της επιστημονικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα Πληθυσμιακής καταγραφής και έρευνας πεδίου (με τη χρήση καμερών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων) και η πρακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.

- Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρίας μεταξύ των επιστημόνων με στόχο την ανάπτυξη κοινού συστήματος καταγραφής του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε όλη τα κράτη της Μεσογείου όπου εντοπίζονται πληθυσμοί της μεσογειακής φώκιας, καθώς και τη σύνταξη πρωτοκόλλου για μια κοινή μεσογειακή δράση.

- Ανάδειξη της ιδιαίτερης σημασίας που έχει η συνεργασία με την τοπική κοινωνία στο πεδίο της εκτίμησης της κατάστασης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας σε μια περιοχή αλλά και της αποτελεσματικής προστασίας της.

- Αναζήτηση λύσεων σε συνεργασία με τις τοπικές αλιευτικές κοινωνίες στο ζήτημα των άμεσων ή έμμεσων αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία από τα θαλάσσια θηλαστικά.

Η επιστημονική συνάντηση του RAC/SPA των Ηνωμένων Εθνών συμπίπτει χρονικά με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας του Αρχιπελάγους στους Φούρνους Κορσεών, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης συν-διαχειριζόμενης αλιευτικής ζώνης στην Ελλάδα. Η σύμπραξη και η συνεργασία που υπάρχει ήδη με την τοπική κοινωνία για την εξάλειψη της παράνομης και καταστροφικής αλιείας στην περιοχή και την προώθηση της αειφόρου αλιείας αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη στην προσπάθεια να απαλειφθεί το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ αλιέων και θαλάσσιων θηλαστικών που προκύπτει από την κατακόρυφη μείωση των ιχθυαποθεμάτων.

Είναι δεδομένο πως το μοντέλο της λήψης αποφάσεων από αστικά κέντρα για ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα και βιωσιμότητα των αλιευτικών κοινωνιών ερήμην αυτών, έχει αποτύχει πλήρως. Ελλείψει συνεργασίας για την ανεύρεση εφικτών λύσεων στο θέμα των αποζημιώσεων είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί ο ανταγωνισμός μεταξύ αλιέων και της μεσογειακής φώκιας και θα επιταχυνθεί η αντίστροφη μέτρηση οριστικής εξαφάνισης αυτού του ιδιαίτερα σπάνιου είδους.  

Το ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ στοχεύει μέσα από τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και την υποβολή προτάσεων βασισμένες στην έρευνα και τεκμηριωμένα στοιχεία να εξαλείψει την αδικία που εντοπίζεται στο να πληρώνουν εις διπλούν οι αλιείς (με τη μείωση των ιχθυαποθεμάτων και τις ζημιές στα δίχτυα τους) τις συνέπειες τις υπεραλίευσης.

Για το Αρχιπελάγος, ΙΘΠ
Γιάννης Κουτελίδας
Συντονιστής Επικοινωνίας