Προϋποθέσεις για την άσκηση αλιευτικού τουρισμού

Από το Τμήμα Αλιείας της  Περιφερειακής Ενότητας Σάμου  ανακοινώνεται ότι οι αλιείς,  οι οποίοι ενδιαφέρονται για άσκηση αλιευτικού τουρισμού με τα αλιευτικά τους σκάφη, θα πρέπει αυτά να πληρούν  τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

1. α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.
β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία εκτός από μηχανότρατα  και  βιντζότρατα.
γ) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων
δ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
ε) Να υπάρχει ειδικός χώρος παραμονής για το σύνολο των επιβατών, ώστε να είναι ασφαλείς κατά την διάρκεια της αλιευτικής δραστηριότητας ενώ ταυτόχρονα να μην την παρεμποδίζουν.
στ) Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κανόνες σχετικά με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, τη στελέχωση, την υγιεινή και την καταλληλότητα του αλιευτικού σκάφους για την επιβίβαση επιβατών.

2. Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού
α) Οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην αλιευτική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την μηχανότρατα και τη βιντζότρατα.
β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.
γ) Οι επιβαίνοντες τουρίστες, των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12, επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με τα εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, τα οποία πρέπει να είναι καταχωρισμένα στην αλιευτική άδεια του σκάφους..
δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4256/2014 (Α’ 92), απαγορεύεται.

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή του αιτήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  είναι το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας  Σάμου τηλ 2273353442 όπου μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες   διευκρινήσεις

ikariastore banner