Πρόγραμμα Άθληση για Όλους 2016-2017 [για ΟΤΑ]

Mε την εγκύκλιο Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/43548/3433/212/128/15.02.2016 καλούνται οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλουν έως 20.03.2016 στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τα αιτήματα τους για την έγκριση θέσεων Π.Φ.Α.που θα απασχοληθούν στα προγράμματα «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Απόφαση οικείου συμβουλίου που θα αφορά αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
β) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας.  
γ) Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2016-17, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των προγραμμάτων.
δ) Δικαιολογητικά πιστοποίησης Φορέα για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Περιόδου 2015-16, θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου ΠΑγΟ έως 31/5/2016.

myota.gr