Kαθορισμός προϋποθέσεων αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς και κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Aπόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για τον καθορισμό  προϋποθέσεων αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς και κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

Κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωργίου Καρασμάνη, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας του αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς, κατόχους  επαγγελματικών σκαφών, που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό, παράλληλα, με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση τα αλιευτικά σκάφη που διενεργούν αλιευτικό τουρισμό υποχρεούνται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχουν ολικό μήκος μέχρι 15 μέτρα.
β) Να είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια αλιείας με εργαλεία, εκτός της Τράτας βυθού με δίχτυα και του Γρίπου που σύρεται από σκάφος.
γ) αα) Να πληρούν τις προϋποθέσεις των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους σχετικούς νόμους.
 ββ) Ειδικότερα στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.δ 399/1980) σημαίνεται επί του σκάφους η γραμμή φόρτωσης, χωρίς να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης, ενώ γίνεται μνεία για το ύψος εξάλων στο σχετικό εδάφιο “Εντολές- Οδηγίες” του αντίστοιχου κατά περίπτωση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.
βββ)δύναται να μειώνεται αναλογικά, υπό τις προϋποθέσεις του Π.δ 399/1980, το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στα σημεία που παρεμποδίζουν την αλιευτική δραστηριότητα.
γγγ) αν πρόκειται για παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη, λόγω του μικρού ύψους εξάλων αυτών, δύναται να εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου του Π.Δ 399/1980, εφόσον στο πλοίο εμπίπτει στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 23, όπως ισχύει.
δ)Το πείραμα ευστάθειας που προβλέπεται στο π.δ 918/1979, διενεργείται με τον αλιευτικό εξοπλισμό του πλοίου σε  κατάσταση χρήσης του.
ε) Να παραλαμβάνουν έως 12 επιβάτες.
στ) Να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό αξιοπλοΐας .
2α) Κατά τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού οι επαγγελματίες αλιείς ή σπογγαλιείς προβαίνουν σε επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και αλιευτική νομοθεσία, χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές μεθόδους και εργαλεία τα οποία καθορίζονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, με εξαίρεση την τράτα βυθού με δίχτυα και το Γρίπο που σύρεται από σκάφος.
β) Ο αλιευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι διευθετημένος κατά τέτοιο τρόπο επί του σκάφους, ώστε να μην εμποδίζει την ελεύθερη και την ασφαλή κίνηση των επιβαινόντων, καθώς και οποιαδήποτε δραστηριότητα επί αυτού.
γ) Οι επιβάτες τουρίστες επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο με εργαλεία πετονιά, συρτή και καθετή, ο χειρισμός των οποίων πραγματοποιείται χειροκίνητα και όχι με μηχανική υποβοήθηση, καθώς και να συμμετέχουν με ευθύνη του κυβερνήτη του σκάφους και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων, μόνο σε εργασίες από την εκτέλεση των οποίων δεν διατρέχει κίνδυνο η ασφάλεια τους.
δ) Η παραλαβή επιβατών για την εκτέλεση ταξιδίων αναψυχής υπό τη σύναψη συμβάσεων ολικής ναύλωσης ή την εκτέλεση ημερήσιων θαλάσσιων ταξιδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4256/2014, απαγορεύεται.

Παράλληλα, στην απόφαση ορίζεται η διαδικασία έγκρισης με τους ενδιαφερόμενους αλιείς να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης διενέργειας αλιευτικού τουρισμού στην Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που έχει καταχωρήσει το επαγγελματικό αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος στα οικεία Μητρώα της. Τέλος, καθορίζονται και οι κυρώσεις σε παραβάτες της απόφασης.

Η εφαρμογή της απόφασης με τον καθορισμό της διαδικασίας του αλιευτικού τουρισμού, όχι μόνο θα ενισχύσει το εισόδημα των αλιέων, αλλά παράλληλα θα δώσει ένα νέο τομέα τουριστικής δραστηριότητας, που θα ευνοήσει τον τουρισμό του τόπου μας. Μέσω αυτής της εναλλακτικής μορφής τουρισμού, ο τουρίστας θα έρθει σε επαφή με τον πλούτο των θαλασσών μέσω των ψαράδων. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στα αλιευτικά σκάφη, όπου θα ενημερώνονται για τις τεχνικές αλιείας, σπογγαλιείας κ. α., την υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, ενώ θα μπορούν να φιλοξενούνται σε αλιευτικές κοινότητες. Οι τουρίστες θα γνωρίζουν τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές και τέλος, θα έρχονται σε επαφή με τα τοπικά έθιμα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις κάθε περιοχής.

ikariastore banner