Προβλήματα αλιέων Νομού Σάμου

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Τμήμα Αλιείας)  και σχετικά με το θέμα : Προβλήματα αλιέων Νομού Σάμου, εστάλη στη Ν.Α Σάμου η παρακάτω επιστολή:

1.-Απαντώντας στο σχετικό (αριθ. πρωτ. 179/14-6-2010 έγγραφο Νομ. Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου) θα θέλαμε κατ΄αρχάς να σας γνωρίσουμε ότι η νομοθετική ρύθμιση θεμάτων της αλιείας καθώς και τυχόν προτάσεις για σχετικές τροποποιήσεις, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2.- Ειδικότερα σε ότι αφορά την απαγόρευση της βιτζότρατας, αυτή θεσπίστηκε με τον Καν. 1967/2006 του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη βιώσιμη εκμετάλλευση και την προστασία των έμβιων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές , οικονομικές και κοινωνικές πτυχές των θεσπιζόμενων μέτρων. Πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καν (ΕΚ) 2371/2002 τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται δεν μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρά από εκείνα που προβλέπονται από την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.

3.- Το Λιμενικό Σώμα, εφαρμόζει την εκάστοτε ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία και έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας και την επιβολή των προβλεπόμενων κάθε φορά κυρώσεων.

4.- Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των υφιστάμενων δυνατοτήτων για τη διενέργεια εντατικών και αποτελεσματικών αλιευτικών ελέγχων για την πιστή τήρηση των  διατάξεων της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
 

ikariastore banner

ikariaki-agora.gr