Αλλαγή των περιβαλλοντικών όρων για το Υβριδικό της Ικαρίας

Ένα μήνα πριν, στις 4 Ιουλίου 2012 έγινε βγήκε η απόφαση από την ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιββάλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ενεργειακό  Έργο στο Νησί Ικαρία» της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Η παρούσα απόφαση αφορά στην τροποποίηση της ΚΥΑ 130401/20.8.2003 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και οφείλεται σε: α) αλλαγή του φορέα υλοποίησης και λειτουργίας του έργου από ∆ΕΗ Α.Ε., σε ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., β) µικρές τροποποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά των επιµέρους έργων (αλλαγή ισχύος των Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων χωρίς αύξηση της απόληψης υδάτων από το φράγµα, αλλαγή αριθµού και ισχύος των ανεµογεννητριών), και γ) αλλαγές της κείµενης Νοµοθεσίας.

Στις σελίδες tης απόφασης αναφέρονται συγκεκριμένα ποιες παράγραφοι αντικαθίστανται ή τροποποιούνται. Διαβάστε την απόφαση εδώ.

ikariamag.gr

Συνοδευτικά Αρχεία: